Aa
Aa
Aa

2023 aasta

 

Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 22.09.2023 (päevakorrapunkt 5)

Nõukogu otsustas:

1.   Jätta pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määr 0,01% Tagatisfondi seaduse § 738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja või filiaali pensionilepingute kindlustusmaksete summast samale tasemele.

2. Pensionilepingute osafondi kehtestamisele kuuluv mahueesmärk ja kvartaliosamakse määr vaadata läbi kord aastas.

...

 

Madis Müller
Nõukogu esimees

 

Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 22.09.2023 (päevakorrapunkt 4)

Nõukogu otsustas:

1.   Jätta muutmata pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määr 0,001% Tagatisfondi seaduse § 68 lõikes 1 sätestatud pensionifondide vara puhasväärtusest.

2.   Pensionikaitse osafondi kehtestatud mahueesmärk ja kvartaliosamakse määr vaadata läbi kord aastas.

 

...

 

Madis Müller

Nõukogu Esimees

 

 

 

Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 22.09.2023 (päevakorrapunkt 3)

 Nõukogu otsustas:

...

1. Jätta samaks investorikaitse osafondi mahueesmärk, milleks on 2 000 000 eurot, täitmise tähtajaga 2024. aasta esimese kvartali lõpp.

2. Jätta Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määr investeeringute mahtude lõikes samale tasemele järgmiselt:

 

  • 1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;
     
  • 2) Väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0025% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga; 
  • 3)  väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.

3. 2024 a. I kvartalis hinnata vajadust kvartaliosamaksete kogumise peatamiseks.

...

 

Madis Müller
Nõukogu esimees

 

 

 

 

Tagatisfondi juhataja ametisse nimetamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 22.09.2023 (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

1.   Nimetada Tagatisfondi juhataja ametisse Riin Heinaste (isikukood ...). Juhataja Riin Heinaste volitused algavad 19. oktoobril 2023.

 

...

 

Madis Müller
Nõukogu esimees

 

 

Tagatisfondi vara paigutamise lepingu pikendamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.04.2023 (päevakorrapunkt 5)

Nõukogu otsustas:

1. Pikendada Eesti Panga ja Tagatisfondi vahel sõlmitud Tagatisfondi vahendite paigutamise lepingut kolme aasta võrra kuni 1. juulini 2026. aastal.

 

Madis Müller
Nõukogu esimees
 

 

 

Tagatisfondi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.04.2023 (päevakorrapunkt 4)

Nõukogu otsustas:

1. Kinnitada Tagatisfondi 2022. a majandusaasta aruanne.
2. Avaldada 2022. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehel.
3. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

 

Madis Müller
Nõukogu esimees
 

 

 

 

Hoiuste tagamise osafondi sihttaseme ja osamakse määra ülevaatamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.04.2023 (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otustas:

1. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks 1,63% tagatud hoiustest ja selle saavutamise tähtajaks 2023. aasta lõpp.
2. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi osamakse määraks 0,2% eelmise aasta keskmistest tagatud hoiustest.
3. Otsuse punktis 1 kehtestatud sihttase ja punktis 2 osamakse määr jõustuvad 1 kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

 

Madis Müller
Nõukogu esimees

 


Tagatisfondi nõukogu aseesimehe valimine

Tagatisfondi nõukogu otsus 8.02.2023 (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otsustas:

1. Valida Tagatisfondi aseesimeheks Evelyn Liivamägi alates 08.02.2023.
2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

 

Madis Müller
nõukogu esimees

 

 


Tagatisfondi nõukogu esimehe valimine

Tagatisfondi nõukogu otsus 8.02.2023 (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

1. Valida Tagatisfondi esimeheks Madis Müller alates 08.02.2023.
2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

 

 

Katrin Talihärm
nõukogu liige nõukogu esimehe ülesannetes 

 

Share/Bookmark