Aa
Aa
Aa

2022 aasta

 

 

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 30.09.2022 (päevakorrapunkt 5)

Nõukogu otsustas:

1.   Jätta pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määr 0,01% Tagatisfondi seaduse § 738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja või filiaali pensionilepingute kindlustusmaksete summast samale tasemele.

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees

 

Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfonu otsudi nõukogs 30.09.2022 (päevakorrapunkt 4)

 Nõukogu otsustas:

...

1. Jätta Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määr investeeringute mahtude lõikes samale tasemele järgnevalt:

  • 1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;
     
  • 2) Väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0025% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga; 

 

  • 3)  väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees

 

Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 30.09.2022 (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otsustas:

1.   Kehtestada pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määraks 0,001% Tagatisfondi seaduse § 68 lõikes 1 sätestatud pensionifondide vara puhasväärtusest ja rakendada seda alates kvartaliosamakse tasumisest 2023. a I kvartalist.

...

 

Märten Ross

Nõukogu Esimees

 

 

Korduvkasutusega laenu lepingu sõlmimine

Tagatisfondi nõukogu otsus 30.09.2022 (päevakorrapunkt 2)

Otsustati korduvkasutusega laenu lepingu sõlmimiseks esitada Riigikassale taotlus ja vastava taotluse esitamiseks volitati juhatajat alus TFS § 6 lg 2 p 12.

...

 

Märten Ross

Nõukogu esimees

 

Riigilaenu läbirääkimiste seis

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 21.06.2022 (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otsustas:

1.   Minna edasi laenulepingu läbirääkimistega Riigikassaga.

...

 

Märten Ross

Nõukogu esimees

 

Hoiuste tagamise osafondi sihttaseme ja osamakse määra ülevaatamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 29.04.2022 (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otustas:

1. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks 1,54% tagatud hoiustest ja selle saavutamise tähtajaks 2027. aasta lõpp.
2. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi osamakse määraks 0,09% eelmise aasta keskmistest tagatud hoiustest.
3. Otsuse punktis 1 kehtestatud sihttase ja punktis 2 osamakse määr jõustuvad 1 kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

 

Märten Ross

Nõukogu esimees

 

 

 

 

Tagatisfondi 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 29.04.2022 (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otsustas:

1. Kinnitada Tagatisfondi 2021. a majandusaasta aruanne.
2. Avaldada 2021. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehele.
3. Otsus jõustub vastvõtmise hetkest.


Märten Ross

Nõukogu esimees

 

 

Share/Bookmark