Aa
Aa
Aa

2019 aasta

Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 20.09.2019 (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otsustas: 

...

2. Jätta Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määr investeeringute mahtude lõikes samale tasemele järgmiselt:

  • 1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;
  • 2)väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0048% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga;
  • 3) väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.

...

Märten Ross

Nõukogu esimees

 


Fondi 2019. a ja 2020. a majandusaasta audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine

Tagatisfondi nõukogu otsus 07.06.2019 (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otsustas:

1. Nimetada Tagatisfondi tegevuse kontrollimiseks ning 2019. ja 2020. aasta majandusaasta aruande õigsusele hinnangu andmiseks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers.

...

Märten Ross
Nõukogu esimees


Tagatisfondi 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 07.06.2019 (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otsustas:

1. Kinnitada Tagatisfondi 2018. a majandusaasta aruanne.
2. Avaldada 2018. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehele.
3. Otsus jõustub vastvõtmise hetkest.

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


Hoiuste tagamise osafondi sihttaseme ja osamakse määra ülevaatamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 20.03.2019 (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otsustas:

1. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks 1,67% tagatud hoiustest ja selle saavutamise tähtajaks 2023. aasta.
2. Kehtivat hoiuste tagamise osafondi osamakse määra mitte muuta.
3. Resolutsiooni puntis 1 kehtestatud sihttase jõustub 1 kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


Tagatisfondi nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine

Tagatisfondi nõukogu otsus 30.01.2019 (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

1. Valida Tagatisfondi esimeheks Märten Ross alates 30.01.2019.
2. Valida Tagatisfondi nõukogu aseesimeheks Madis Müller alates 30.01.2019.
3. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

 

Katrin Talihärm
nõukogu liige nõukogu esimehe ülesannetes 

 

 

Share/Bookmark