Aa
Aa
Aa

2018 aasta

Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 07.11.2018 (päevakorrapunkt 1)
 
Nõukogu otsustas:
 
...
 
2.  Kehtestada pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määraks 0,005% Tagatisfondi seaduse § 68 lõikes 1 sätestatud pensionifondide vara puhasväärtusest ja rakendada seda alates kvartaliosamakse tasumisest 2019. aasta II kvartalist.
 
...
 
 
Kilvar Kessler
Nõukogu esimees

Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 12.09.2018 (päevakorrapunkt 3)
 
Nõukogu otsustas:
 
...
 
2. Jätta Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määr investeeringute mahtude lõikes samale tasemele järgmiselt:
1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;
2)väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0048% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga;
3) väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.
 
...
 
Kilvar Kessler
Nõukogu esimees

Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 12.09.2018 (päevakorrapunkt 5)
 
Nõukogu otsustas:
 
1.   Jätta pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määr 0,05% Tagatisfondi seaduse § 73  lõikes 1 sätestatud kindlustusandja pensionilepingute kindlustusmaksete summast samale tasemele.
...
 
 
Kilvar Kessler
Nõukogu esimees

Tagatisfondi nõukogu kinnitas majandusaasta aruande ja lähiaastate strateegia

Tagatisfondi nõukogu kinnitas 6. juunil eelmise majandusaasta aruande ning kiitis heaks Tagatisfondi strateegia aastateks 2018-2020.
 
2017. aastal kogus Tagatisfond fondiosalistelt osamakseid kokku 12,87 miljonit eurot, millest Euroopa ühtsesse kriisilahendusfondi kanti 4,6 miljonit eurot. Tagatisfondi administratiivkulud olid 215 262 eurot.
 
Tagatisfondi järgneva kolme aasta strateegia keskendub organisatsiooni tegevusvõimekuse tõstmisele, seda eelkõige läbi suurema koostöö finantssüsteemi turvavõrgustiku teiste institutsioonidega ning konsolideerides Tagatisfondi funktsioone järk-järgult Finantsinspektsiooni kriisilahendusfunktsiooniga. 
 
„Konsolideerimise tulemusel peaks suurenema Tagatisfondi tegevussuutlikkus ning ülesannete täitmisel kuluefektiivsus, tekitades samas sünergia kriisilahendusasutuse ja tagatisskeemi otsustusprotsesside vahel,“ selgitas Tagatisfondi juhataja Riin Heinaste. 
 
Tagatisfond soovib ka varasemast enam keskenduda rahvusvahelisele koostööle. „Eelkõige tahame jõuda selleni, et Tagatisfondil oleks koostöökokkulepped kõigi ELi tagatisskeemidega, kellega meil krediidiasutuste filiaalide näol kokkupuuteid on, et vajadusel tagada ka sujuv piiriülene hoiuste hüvitamine,“ sõnas Heinaste.
 
Samuti pöörab Tagatisfond enam tähelepanu krediidiasutuste valmisolekule edastada Tagatisfondile hoiuste hüvitamiseks vajalikke andmeid. Selleks viib Tagatisfond koos Finantsinspektsiooniga läbi vastavasisulised stressitestid. 
 
„Tunnustan Tagatisfondi uut juhti Riin Heinastet, kes on juba praktikas organisatsiooni karastanud ning tegeleb julgelt väljakutsete lahendamisega. Finantsinspektsiooni ning Tagatisfondi laitmatu koostöö Versobank ASi hüvitusjuhtumi edukal lahendamisel tõendas, et nende organisatsioonide tegevuste faktilisel ühitamisel on jumet,“ ütles Tagatisfondi nõukogu esimees Kilvar Kessler. 
 
Ta lisas, et Euroopa Liidu muutunud seaduste ja koostöö raamistik tähendab täiesti uuel tasemel tegevust rahvusvaheliste suhete suunal, mis on selgelt üks praeguse Tagatisfondi juhi tugevusi.
 
Tagatisfond on 2002. aasta juulis loodud avalik-õiguslik juriidiline isik, mille eesmärk on Eestis tegevusloa alusel tegutsevate krediidi- ja investeerimisasutuste klientide huvide kaitse moratooriumi, pankroti või tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral ning samuti pensionifondi osakuomanike kaitse pensionifondivalitseja poolt kahju tekitamise korral ning pensionilepingu sõlminud kindlustusvõtjate vahendite kaitse. 
Tagatisfondi varad, mille allikaks on krediidi- ja investeerimisasutuste ning kohustuslike pensionifondide valitsejate ja elukindlustusseltside osamaksed, moodustasid tänavukevadise seisuga 139 miljonit eurot.
 
Aastaaruanne on kättesaadav siit.
Strateegia on kättesaadav siit.
 

Tagatisfondi strateegia kinnitamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 06.06.2018 (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otsustas:

1. Kinnitada Tagatisfondi 2018 - 2020. a tegevuse strateegia.
2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

 

Kilvar Kessler
Nõukogu esimees


Tagatisfondi 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 06.06.2018 (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

1. Kinnitada Tagatisfondi 2017. a majandusaasta aruanne.
2. Avaldada 2017. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehele.
3. Otsus jõustub vastvõtmise hetkest.

 

Kilvar Kessler
Nõukogu esimees


Hoiuste tagamise osafondi sihttaseme ja osamakse määra ülevaatamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 09.03.2018 (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otsustas:

1. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks 1,7% tagatud hoiustest ja selle saavutamise tähtajaks 2023. aasta.
2. Kehtivat hoiuste tagamise osafondi osamakse määra mitte muuta.
3. Resolutsiooni puntis 1 kehtestatud sihttase jõustub 1 kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

 

Kilvar Kessler
Nõukogu esimees
 

 

Share/Bookmark