Aa
Aa
Aa

Juhataja

 

Tagatisfondi juhataja

Riin HEINASTEJuhataja nimetamine

Juhataja nimetab ametisse ja kutsub tagasi Fondi nõukogu.
Fondi nõukogu otsustab juhatajaga lepingu sõlmimise, muutmise, peatamise ja lõpetamise.
Nõukogu esimees sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab Fondi nimel lepingu juhatajaga, milles nähakse ette juhataja õigused ja kohustused ning tasu juhataja kohustuse täitmise eest.
Juhataja volituste tähtaeg on kolm aastat, mis algavad tema ametisse nimetamise otsuses sätestatud kuupäevast.
 


 

Juhataja pädevus

Fondi juhib ja esindab juhataja, kes:

  • teeb nõukogule ettepanekuid otsuste tegemiseks;
  • korraldab Fondi tegevust ja raamatupidamist;
  • otsustab vastavalt eelarvele Fondi tegevuseks vajalike kulutuste tegemise;
  • kinnitab töösisekorraeeskirja ja muud Fondi tegevuseks vajalikud sisedokumendid;
  • sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud Fondi töötajatega;
  • määrab eelarves selleks ettenähtud kulude piires Fondi töötajate töötasud;
  • esitab nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate Fondi tegevuse, eelarve täitmise ja majandusliku olukorra kohta;
  • otsustab muid küsimusi, mis seaduse, põhikirja või nõukogu otsuste kohaselt kuuluvad juhataja pädevusse;
  • täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja nõukogu poolt antud ülesandeid.

Juhataja allub ja annab oma tegevusest aru nõukogule. Juhataja juhindub oma tegevuses nõukogu otsustest.


 

Juhataja tasustamine

Juhatajaga sõlmitakse leping, milles nähakse ette juhataja õigused ja kohustused ning tasu juhataja kohustuse täitmise eest.

 

Share/Bookmark