Aa
Aa
Aa
Esileht : Finants- vahendajatele

Finantsvahendajatele

Fondiosalised

Krediidiasutused - Hoiuste tagamise osafondi fondiosalised

  • Eestis registreeritud krediidiasutused ja välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalid (v.a välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalid, mille hoiused tagatakse ja hüvitatakse välisriigi krediidiasutuse asukohariigi tagamisskeemi poolt samasuguses või suuremas ulatuses, kui näeb ette Tagatisfondi seadus)
  • Krediidiasutused on Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusloa saanud äriühingud, kes võivad osutada samuti investeerimisteenuseid.

Investeerimisasutused - Investorikaitse osafondi fondiosalised

  • Eestis registreeritud investeerimisasutused ja välisriigi investeerimisasutuse Eesti filiaalid (v.a välisriigi investeerimisasutuse Eesti filiaalid, mlle investeeringud tagatakse ja hüvitatakse välisriigi investeerimisasutuse asukohariigi tagamisskeemi poolt samasuguses või suuremas ulatuses, kui näeb ette Tagatisfondi seadus).
  • Investeerimisasutused on Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevuslubade alusel investeerimisteenuseid osutavad investeerimisühingud, krediidiasutused ja fondivalitsejad.
  • Fondivalitsejal peab olema Finantsinspektsiooni poolt väljastatud  tegevusluba koos õigusega väärtpaberiportfelli valitsemise või väärtpaberite hoidmise teenuse osutamiseks.

Kohustusliku pensionifondi valitsejad - pensionikaitse osafondi fondiosalised

  • Kohustuslike pensionifondide valitsejad, kellel on Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusluba fondi valitsemiseks  koos õigusega osutada kohustusliku pensionifondi valitsemise teenust.

Elukindlustusseltsid - Pensionilepingute osafondi fondiosalised

  • Elukindlustusseltsid ehk kindlustusandjad on Eestis Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel töötavad elukindlustusseltsid, kellel on õigus sõlmida kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepinguid kindlustusvõtjatega.
Share/Bookmark