Aa
Aa
Aa
Esileht : Kogumispensioni kaitse (II sammas)

Kogumispensioni kaitse (II sammas)

Kohustusliku pensionifondi osakuomanike kahjude hüvitamine

Tagatisfondi eesmärgiks on tagada kohustusliku pensionifondi osakuomanike poolt paigutatud vahendite kaitse nii kohustusliku kogumispensioni kogumis- kui ka väljamaksete faasis.

Eesmärgi saavutamiseks kogub Fond kohustuslike pensionifondide valitsejatelt ühekordseid ja kvartaliosamakseid.

Pensionikaitse osafondi arvel hüvitatakse kohustusliku pensionifondi osakuomanikele tekitatud kahju, mida pensionifondivalitseja ei ole Finantsinspektsiooni ettekirjutuses määratud tähtajaks osakuomanikule hüvitanud. Seega käivitub kohustusliku pensionifondi osakuomanike Tagatisfondi poolne kaitse alles siis, kui pensionifondivalitseja ei ole Finantsinspektsiooni ettekirjutust täitnud.

  • Hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses.
  • Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.

Tagatisfondi poolt määratud ja ülekantud hüvitissumma eest omandab väärtpaberite registripidaja osakuomanikule maksimaalse täisarvu pensionifondi osakuid.

Hüvitise määramine ja pensionifondi osakute omandamine toimub kahe kuu jooksul.

Kellele kohustusliku pensionifondi osakuomanikest kahju pensionikaitse osafondi arvel ei hüvitata. Vaata siit.


Pensionilepingute (kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute)kindlustusportfelli üleandmise toetamine

Tagatisfondi eesmärk on tagada kindlustusandjatega pensionilepinguid sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse kohustusliku kogumispensioni väljamaksetele. Eesmärgi saavutamiseks kogub Fond pensionilepinguid sõlmivatelt kindlustusandjatelt - elukindlustusseltsidelt ühekordseid ja kvartaliosamakseid.

Pensionilepingute osafondi arvel toetatakse Eestis tegevusloa alusel tegutseva elukindlustusseltsi (kindlustusandja) ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaali pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale esimese tegevusloa kehtetuks tunnistamise, erirežiimi kehtestamise või pankroti väljakuulutamise korral.

Toetamisega tagatakse  pensionilepingute (kohustusliku kogumispensioni kindlustusleping) järgsed pensionimaksed kindlustusvõtjatele.

Finantsinspektsioon korraldab kindlustusportfelli üleandmiseks konkursi. Kindlustusportfell antakse üle kindlustusandjale, kelle kindlustusportfelli vastuvõtmise pakkumise kohaselt on osafondi arvel makstav toetussumma väikseim.

Kindlustusportfelli üleandja, vastuvõtja ja Tagatisfond sõlmivad kindlustusportfelli üleandmise lepingu.

  • Pensionilepingu järgsete kohustuste täitmine tagatakse täies ulatuses kuni ühe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses.
  • Alates 01.04.2022 on rahvapensioni määr 275,34 eurot.
Fond maksab toetussumma välja hiljemalt ühe kuu möödumisel Finantsinspektsioonilt teate saamisest kindlustusportfelli vastuvõtva kindlustusandja määramise kohta.
Kelle kindlustuslepinguid Pensionilepingute osafondi arvel ei toetata? Vaata siit.
Share/Bookmark