Aa
Aa
Aa

Kindlustuslepingu sõlmijatele

Pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmise toetamine

Pensionilepingute osafondi arvel toetatakse Eestis tegevusloa alusel tegutseva elukindlustusseltsi (kindlustusandja) ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaali pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale.    
  • Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.

Pensionileping

Pensionileping Tagatisfondi seaduse tähenduses on kogumispensionide seaduses kehtestatud kohustusliku kogumispensioni kindlustusleping. 
 
  • Pensionileping on sõlmitud osakuomaniku ja kindlustusandja vahel kohustusliku kogumispensioni kindlustusleping, 
  • Pensionilepingu sõlmimise õigus on annuiteedi tegevusluba omaval Eestis asutatud kindlustusandjal (elukindlustusseltsil) ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud kindlustusandja Eesti filiaalil, 
  • Esimese pensionilepingu sõlmimisel maksavad nimetatud kindlustusandjad ühekordse osamakse Tagatisfondi pensionilepingute osafondi ja saavad fondiosalisteks. 
  • Pensionilepingu kindlustusvõtja võib olla üksnes füüsiline isik, kellel on õigus kohustuslikule kogumispensionile.Õigus kohustuslikule kogumispensionile tekib osakuomanikul vanaduspensioniikka jõudmisest arvates.

Toetussumma ulatus

Pensionilepingute osafondi arvel toetatakse Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale.
Toetussumma leitakse pensionilepingutele vastavate kindlustustehniliste eraldiste ja finantskohustuste ning kindlustusportfellile vastava seotud vara vahena.
 
Pensionilepingu järgsete kohustuste täitmine tagatakse täies ulatuses kuni ühe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses.
 
Alates 01.04.2022 on rahvapensioni määr 275,34 eurot.

 

Share/Bookmark