Aa
Aa
Aa

Üleandmise toetamine

Sündmused, mille puhul võib toimuda üleandmise toetamine

Pensionilepingute osafondi arvel toetatakse pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, kui kindlustusandja pensionilepingutele vastavate kindlustustehniliste eraldiste ja finantskohustuste summa ületab pensionilepingute kindlustusportfellile vastavat seotud vara ning:
1) kindlustusandja tegevusluba tunnistatakse Finantsinspektsiooni poolt kehtetuks kindlustustegevuse seaduse § 26 alusel;
2) kindlustusandjale kehtestatakse Finantsinspektsiooni poolt kindlustustegevuse seaduse § 103 lõikes 1 sätestatud erirežiim; 
3) kuulutatakse välja kindlustusandja pankrot või
4) leiab aset muu Eestis filiaali omava lepinguriigi kindlustusandja asukohariigi õigusaktides sätestatud sündmus või toiming, mis oma tagajärgedelt on sarnane punktides 1–3 sätestatuga.
 
Punktides 1-4 nimetatud sündmuste toimumise korral teavitab Finantsinspektsioon nimetatud sündmusest ja sellega seotud kindlustusandjast või filiaalist viivitamata Fondi.
 
Finantsinspektsioon selgitab välja, kas Eesti kindlustusandja või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi filiaali pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist on vajalik pensionilepingute osafondi arvel toetada ning teeb Fondi nõukogule vastava ettepaneku. 

Toetamise läbiviimine

Finantsinspektsioon korraldab kindlustusportfelli üleandmiseks konkursi, esitades konkursi tingimustes kindlustusportfelli vastuvõtmise pakkumise tegemiseks vajalikud andmed, sealhulgas kindlustusportfelli kattevara suurust kirjeldavad andmed ning Tagatisfondi seaduse § 733 lõike 2 punktdes 1-4 nimetatud andmed.
 
Kindlustusportfelli vastuvõtmise pakkumises esitab konkursil osalev kindlustusandja kindlustusportfellile vastavate tehniliste eraldiste suuruse, mis on vastavuses Tagatisfondi seaduse §-des 732 ja 733 sätestatuga, solventsuskapitalinõude arvutuse ning kindlustusportfelli vastuvõtmiseks vajaliku toetussumma suuruse. 
 
Kindlustusportfell antakse üle kindlustusandjale, kelle kindlustusportfelli vastuvõtmise pakkumise kohaselt on osafondi arvel makstav toetussumma väikseim, tingimusel, et tema omavahendid ja kattevara vastavad pärast kindlustusportfelli vastuvõtmist kindlustustegevuse seaduses kehtestatud nõuetele.
 
Finantsinspektsioon teavitab Fondi kindlustusportfelli vastuvõtva kindlustusandja määramisest viivitamata pärast vastava otsuse tegemist, esitades toetussumma maksmiseks vajalikud andmed.
 
Kindlustusportfelli üleandja, vastuvõtja ja Fond sõlmivad kindlustustegevuse seaduse §-s 89 sätestatud kindlustusportfelli üleandmise lepingu.

Muud hüvitamise ja toetamise katteallikad

Kui osafondi varast ei piisa osafondi kohustuste täitmiseks, võib Fond nõukogu otsuse alusel:
  • võtta laenu krediidiasutustelt või teistelt isikutelt;
  • täita osafondi kohustused teise osafondi arvelt;
  • taotleda riigilt Fondile laenu andmist või riigigarantiid Fondi poolt võetavale laenule.

 
Share/Bookmark