Aa
Aa
Aa

Toetamise tähtajad

Toetussumma maksmisele eelnenud sündmused

  • Kindlustusandja tegevusloa kehtetuks kehtetuks tunnistamise, kindlustusandjale erirežiimi kehtestamise või kindlustusandja pankroti  välja kuulutatamise korra teavitab Finantsinspektsioon nimetatud sündmusest ja sellega seotud kindlustusandjast või filiaalist viivitamata Fondi.
  • Finantsinspektsioon selgitab välja, kas Eesti kindlustusandja või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi filiaali pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist on vajalik pensionilepingute osafondi arvel toetada ning teeb Fondi nõukogule vastava ettepaneku.
  • Finantsinspektsioon korraldab kindlustusportfelli üleandmiseks konkursi.
  • Finantsinspektsioon teavitab Fondi kindlustusportfelli vastuvõtva kindlustusandja määramisest viivitamata pärast vastava otsuse tegemist.
  • Kindlustusportfelli üleandja, vastuvõtja ja Fond sõlmivad kindlustustegevuse seaduse §-s 89 sätestatud kindlustusportfelli üleandmise lepingu.

Toetussumma maksmise tähtaeg

Fond maksab toetussumma välja hiljemalt ühe kuu möödumisel Finantsinspektsioonilt teate saamisest kindlustusportfelli vastuvõtva kindlustusandja määramise kohta.
Finantsinspektsioon võib Fondi taotlusel nimetatud tähtaegu mõjuval põhjusel pikendada.
 

Nõudeõigus

Pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmise toetamisega läheb väljamakstud toetussumma ulatuses kindlustusportfellis sisaldunud pensionilepingute kindlustusvõtjate ja soodustatud isikute nõudeõigus fondiosalise vastu neilt isikutelt üle Fondile.

 

 

Share/Bookmark