Aa
Aa
Aa

Investorikaitse põhitingimused

Investor on Eestis Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel tegutseva investeerimisasutuse klient, kellele kuulub väärtpaber või kes on võtnud kohustuse omandada väärtpabereid.

Investeerimisasutus osutab investorile investeerimisteenust.

Investorikaitse rakendub eelkõige investeerimisasutuse maksejõuetuse või muu põhjuse korral, mille tõttu investeerimisasutus ei suuda klientidele vara (väärtpaberid, raha) tagastada.

Investeeringud hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte suuremas kui 20 000 euro suuruses summas.

Investeeringute hüvitamisjuhtumil teavitab Tagatisfond investorieid 3 tööpäeva jookul.

Investeeringute hüvitised makstakse välja ühe või mitme Tagatisfondi nõukogu otsusega määratud Eesti või välisriigi krediidiasutuse kaudu.

Investeeringute hüvitamist alustatakse hiljemalt 5 kuu möödumisel alates hüvitamiskohustuse tekkimise päevast ja lõpetatakse 1 kuu jooksul.

Kelle investeeringuid ja missuguseid investeeringuid ei hüvitata? Vaata siit.

Esileht : Investorikaitse

Kuidas on Teie investeeringud kaitstud

Tagatisfondi eesmärgiks on tagada investorite poolt investeerimisasutuse kaudu paigutatud vahendite kaitse investeerimisasutuse maksejõuetuse korral. 

Hoolimata investori vara rangetest kaitsemeetmetest, mille kohaselt investeerimisasutus peab hoidma kliendi vara lahus enda ja oma teiste klientide varadest ning kus klientide vara ei kuulu investeerimisasutuse pankrotivara hulka ja selle arvel ei saa rahuldada võlausaldajate nõudeid, ei ole siiski välistatud investeerimisasutuse maksejõuetus.

Eesmärgi saavutamiseks kogub Fond investeerimisasutustelt ühekordseid ja kvartaliosamakseid Investorikaitse osafondi (IKO) ning hüvitab investoritele nende poolt investeerimisasutuse kaudu paigutatud investeeringud.

Investorikaitse osafondi (IKO) arvel tagatakse ja hüvitatakse Eestis registreeritud investeerimisasutuse klientide - investorite investeeringud. Eestis registreeritud investeerimisasutuseks on Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud investeerimisasutus.

Samuti tagatakse ja hüvitatakse investorikaitse osafondi arvel sellesama investeerimisasutuse välisriigi filiaali investorite investeeringud ning välisriigis piiriüleselt kaasatud investeeringud.

Investeeringud hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte suuremas kui 20 000 euro suuruses summas. Vaata täpsemalt.

Hüvitamisele ei kuulu väärtpaberite registri pidamise seaduse alusel tagatud investeeringud, kutseliste investorite investeeringud, riigi, kohaliku omavalitsuse ja finantseerimisasutuste investeeringud, maksejõetuks muutunud investeerimisasutusega seotud isikute investeeringud, investeeringud, mille omanikul on sissenõutavaks muutunud kohustusi krediidiasutuse ees, nende kohustuste ulatuses ja rahapesuga seotud investeeringud. Vaata täpsemalt.  

Tagatisfondi seadusega Eestis kehtestatud investorikaitse tagamisskeem vastab Euroopa Liidu investeeringute tagamise direktiivi nõuetele.

Investori kaitse skeemi olemasolu võimaldab väikeinvestoritel osta investeerimisteenuseid samuti välisriikide investeerimisasutuste filiaalidelt või piiriüleselt osutatavate teenustena sama turvaliselt, kui kodumaistelt investeerimisasutustelt. Investorikaitse skeemid säästavad investoreid osalemisest pikalevenivates maksevõimetusmenetlustes, kus tehtavad väljamaksed katavad tavaliselt ainult väikese osa algsest investeeringust.

Teatud juhtudele hüvitatakse samuti välisriigi investeerimisasutuse Eesti filiaali investorite investeeringud, kui need on tagatud selle investeerimisasutuse asukohariigi tagamisskeemi kohaselt väiksemas ulatuses kui näeb ette Tagatisfondi seadus.


Investeering

Investeering Tagatisfondi seaduse tähenduses on poolte kokkuleppel või õigusaktil põhinev nõue, millest tulenevalt investeerimisasutus on kohustatud investorile:

  • välja maksma raha, mis võlgnetakse või mis kuulub investorile ja mida investeerimisasutus on investori arvel hoidnud või käsutanud seoses investeerimisteenuste osutamisega;
  • üle andma väärtpaberid, mis võlgnetakse või mis kuuluvad investorile ja mida investeerimisasutus on investori arvel hoidnud, käsutanud või valitsenud seoses investeerimisteenuste osutamisega.

Osafondi arvel tagatakse ja hüvitatakse investeeringud ka juhul, kui investeerimisasutus osutab investeerimisteenuseid välisriigis piiriüleselt.

Notari ja kohtutäituri ametitoimingute tegemiseks avatud väärtpaberikontol hoitavaid kolmandatele isikutele kuuluvaid väärtpabereid käsitletakse osafondi poolt investeeringute hüvitamisel iga isiku kohta eraldi.


Investeerimisteenus

Investerimisteenusteks on väärtpaberituru seaduse §-s 43 ja § 44 punktis 1 nimetatud teenused nagu näiteks:

  • väärtpaberitega seotud korralduse vastuvõtmine, edastamine ja täitmine
  • väärtpaberiportfelli valitsemine
  • väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused

Investeerimisasutused

  • krediidiasutused
  • investeerimisühingud
  • fondivalitsejad, kellel on õigus osutada väärtpaberiportfelli valitsemise või väärtpaberite hoidmise teenust.

Investeeringute hüvitamise ulatus

Investeeringud tagatakse ja hüvitatakse nende hüvitamiskohustuste tekkimise päeva väärtuses vastavalt Tagatisfondi seaduses sätestatule, kuid mitte rohkem kui 20 000 euro suuruses summas investori kohta ühes investeerimisasutuses.

Investeeringu väärtus Tagatisfondi seaduse tähenduses on raha ja väärtpaberite väärtus, mis määratakse valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud metoodika kohaselt, lähtudes eelkõige nende turuväärtusest.

 

 

Share/Bookmark