Aa
Aa
Aa

2016 aasta

Fondi 2016. aasta majandusaasta audiitori nimetamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.08.2016. a. (päevakorrapunkt 2)
 
Nõukogu otsustas:
 

1.  Nimetada Tagatisfondi tegevuse kontrollimiseks ning 2016. aasta majandusaasta aruande õigsusele hinnangu andmiseks audiitoräriühing AS PricewaterhouseCoopers.

...
 
Märten Ross
Nõukogu aseesimees

 

HTO osamaksete arvutamisest

Tagatisfondi nõukogu otsus 06.05.2016 (päevakorrapunkt 4)

Nõukogu otsustas:

1. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks 2,5% tagatud hoiuste mahust ja selle saavutamise tähtajaks 2020. aasta lõpp;

2. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi korralise osamakse määraks 0,1% aastas tagatisfondi seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud tagatud hoiuste summast ja rakendada seda perioodi 2016-2020 korraliste osamaksete tasumisel;

3. Resolutsiooni punktides 1 ja 2 kehtestatud sihttase ja korralise osamakse määr jõustuvad 1 kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest;

4. Resolutsiooni punktides 1 ja 2 kehtestatud sihttase ja korralise osamakse määr vaadata läbi kord aastas ja vajadusel korrigeerida.

 

Kilvar Kessler
Nõukogu esimees


Tagatisfondi 2015.a majandusaasta aruande kinnitamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 06.05.2016 (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otsustas:

1. Kinnitada Tagatisfondi 2015. aasta majandusaasta aruanne.

2. Avaldada 2015. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehele.

 

Kilvar Kessler
Nõukogu esimees

Share/Bookmark