Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2017

1. september 2017
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

 
Tänasel Tagatisfondi nõukogu koosolekul nimetati Tagatisfondi uueks juhatajaks Riin Heinaste, kelle ametiaja volitused algavad 2017. aasta 18. oktoobril. Tagatisfondi juhataja volituste tähtaeg on kolm aastat.
 
Lisaks juhataja nimetamisele oli nõukogu koosoleku päevakorras veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2017.a II kvartalis, 2017. aasta majandusaasta audiitori nimetamise ja tasustamise küsimused, hoiuste tagamise osafondi 2017. aasta osamaksete suuruse kehtestamine ning hoiuste tagamise osafondi sihttaseme ja osamakse määra ülevaatamine.
 
Tagatisfondi varade maht 2017.a II kvartali lõpus oli 224,5 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 216,6 miljonit eurot ehk 96,5%, investorikaitse osafondi vahendid 1,1 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 6,6 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi vahendid 34,7 tuhat eurot. Fondi varade investeerimistulemus 2017. aasta II poolaastal oli -0,47 miljoni eurot ja investeeringute tulusus aasta baasil ca -0,42%.
 
Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Samuti toetab Tagatisfond kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute järgsed pensionimaksed kindlustusvõtjatele.
Alates 2015. aastast kogub Tagatisfond krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt kriisilahendusmeetmete ja –õiguste rakendamise rahastamiseks vajalikke vahendeid kriisilahenduse osafondi. Krediidiasutuselt kogutud vahendid kantakse Euroopa ühtsesse kriisilahendusfondi. 
 
Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002. aasta 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. 
 
 
Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee

26. mai 2017
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

 
Tänasel koosolekul kinnitas Tagatisfondi nõukogu Fondi 2016. a majandusaasta aruande. 2016. a majandusaasta auditi teostas AS PricewaterhouseCoopers. Fondi varade maht 2016. aasta lõpu seisuga oli 224,4 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 217,3 miljonit eurot e. 96,8%, investorikaitse osafondi vahendid 1,1 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 6 miljonit eurot, pensionilepingute osafondi vahendid 31,3 tuhat eurot ja kriisilahenduse osafondi vahendid 5 tuhat eurot. 2016. aastal kanti Euroopa ühtsesse kriisilahendusfondi krediidiasutustelt kogutud 2015. ja 2016. aasta osamaksed kogusummas 11,5 miljonit eurot. 2016. a laekus fondiosalistelt kvartaliosamakseid osafondidesse 12,7 miljoni euro ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 6,3 miljonit eurot, investorikaitse osafondi 0,1 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi 1,1 miljon eurot, pensionilepingute osafondi 7,4 tuhat eurot ja kriisilahenduse osafondi 5,2 miljonit eurot. Fondi varade investeerimistulemus 2016. aastal oli -800,0 tuhat eurot ja investeeringute tulusus aasta baasil -0,36%.
 
Tagatisfondi nõukogu pikendas investorikaitse osafondi mahueesmärgi 2 000 000 euro täitmise tähtaega kuni 2024. aasta lõpuni. Investorikaitse ja pensionilepingute osafondi kvartaliosamaksete seni kehtinud määrad jäeti samale tasemele: investorikaitse osafondil - väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibelt 0,012%, väärtpaberiportfelli valitsemise teenuselt 0,0048% ning väärtpaberite hoidmise teenuselt 0,0012%; pensionilepingute osafondil 0,05%. 
 
Pensionikaitse osafondi mahueesmärgiks kehtestati 0,2% kohustuslike penisonifondide vara puhasväärtusest. Pensionikaitse osafondi osamakse määraks kehtestati 0,007% Tagatisfondi seaduse § 68 lõikes 1 sätestatud pensionifondide vara puhasväärtusest, rakendades seda alates 2017. aasta IV kvartalis.
 
Samuti otsustas Tagatisfondi nõukogu korraldada pakkumise Eestis tegutsevate rahvusvaheliste audiitorühingute vahel ja võtta hinnapakkumused üheks aastaks, mis oleksid audiitori valiku aluseks 2017. aastal.
 
Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2017. a I kvartalis.
 
Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Samuti toetab Tagatisfond kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute järgsed pensionimaksed kindlustusvõtjatele.
Hoiused hüvitatakse 100 000 euro suuruses piirmääras. Investeeringud hüvitatakse 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses. Pensionilepingute järgsete kohustuste täitmine tagatakse täies ulatuses kuni ühe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses.
 
Alates 2015. aastast kogub Tagatisfond krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt kriisilahendusmeetmete ja –õiguste rakendamise rahastamiseks vajalikke vahendeid kriisilahenduse osafondi. Krediidiasutuselt kogutud vahendid kantakse Euroopa ühtsesse kriisilahendusfondi.
 
Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002. aasta 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena.
 
Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee
Share/Bookmark