Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2009

27. november 2009

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel koosolekul vaatas Tagatisfondi nõukogu läbi hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määra ja kehtestas uueks määraks 0,025% seni kehtinud 0,0008% asemel, mis rakenduks alates 2010. aasta II kvartalist. Kehtestatud osamakse määr toetab Fondi pikemaajalist vaadet hoiuste tagamise osafondi finantseerimisele, on suunatud osafondi 3%lise mahueesmärgi täitmisele ning võtab arvesse hoiuste tagamise Direktiivis sätestatud hüvitamise piirmäära võimaliku tõusu seniselt 50 000 eurolt 100 000 euroni hiljemalt 2010. aasta lõpuks. Investorikaitse ja pensionikaitse osafondi ning pensionilepingute osafondi kvartaliosamaksete seni kehtinud määrad jäeti samale tasemele: investorikaitse osafondil - väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibelt 0,012%, väärtpaberiportfelli valitsemise teenuselt 0,0048% ning väärtpaberite hoidmise teenuselt 0,0012%; pensionikaitse osafondil 0,01%; ja pensionilepingute osafondil 0,05%.
Kehtestatud osamakse määrad järgneval aastal toetavad igati Tagatisfondi peamist eesmärki tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Alates 2008. aasta 9. oktoobrist kehtib hoiuste hüvitamise 782 330 krooni ehk 50 000 euro suurune piirmäär ilma seni kehtinud 10%-lise omavastutuseta. Investeeringud hüvitatakse 313 000 krooni ehk 20 000 euro ulatuses. Investeeringute 10% omavastutust ei rakendata alates 2009. aasta 1. jaanuarist. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 156 466 krooni ehk 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.

Seoses kohustusliku kogumispensionide väljamaksete alustamisega läbi kindlustusandjaga sõlmitud pensionilepingute skeemi tegeleb Fond alates 2009. aasta algusest lisaks oma senistele ülesannetele samuti kindlustusandja pensionilepingute kindlustussportfelli üleandmise toetamisega teisele kindlustusandjale, tagades pensionilepingute järgsete kohustuste täitmise jätkumise.

Lisaks osafondide kvartaliosamakse määrade läbivaatamisele kinnitas nõukogu Tagatisfondi 2010. aasta eelarve. Fondi 2010.a eelarve tegevustulud kinnitati kogumahus 83,5 miljonit krooni, millest osafondide osamaksed moodustavad 72,3 miljonit krooni ja tulu Fondi vara investeerimisest 11,2 miljonit krooni. Fondi tegevuskulud kinnitati summas 4,6 miljonit krooni, millest Fondi varade paigutamisega seotud kulud moodustavad 1,9 miljonit krooni ja üldkulud 2,7 miljonit krooni.

Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2009.a III kvartalis. Lisaks sellele kinnitas nõukogu Tagatisfondi tegevuse strateegilised eesmärgid aastateks 2010-2013.
Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.
 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee

 


29. mai 2009

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel koosolekul kinnitas Tagatisfondi nõukogu Fondi 2008. a majandusaasta aruande. Fondi varade maht 2008.a lõpu seisuga oli 2,18 miljardit krooni, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 2,16 miljardit krooni e 99,0%, investorikaitse osafondi vahendid 6,4 miljonit krooni ja pensionikaitse osafondi vahendid 14,1 miljonit krooni. 2008.a laekus fondiosalistelt kvartaliosamakseid osafondidesse 261,6 miljoni krooni ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 255,7 miljonit krooni, investorikaitse osafondi 1,2 miljonit krooni ja pensionikaitse osafondi 4,7 miljonit krooni. Fondi varade investeerimistulemus 2008. aastal oli 90,9 miljonit krooni ja investeeringute tulusus aasta baasil 4,54%.

Samuti arutas nõukogu hoiuste tagamise osafondi finantseerimise pikemaajalist vaadet kuni aastani 2011 ja kehtestas osafondi mahueesmärgiks 3% tagatavatest hoiustest. Mahueesmärgi kehtestamisel lähtuti Tagatisfondi seaduses sätestatud tinglikust mahueesmärgist, mille täitmisel Fond võib nõukogu otsuse alusel peatada kvartaliosamaksete kogumise. Samuti võeti arvesse nii hoiuste hüvitamise piirmäära suurenemine seniselt 20 000 eurolt 50 000 euroni koos 10% omavastutuse kaotamisega 2008. aasta oktoobris kui ka hoiuste hüvitamise piirmäära võimalik suurenemine, mis vastavalt hoiuste tagamise direktiivile võib tõusta 50 000 eurolt kuni 100 000 euroni 2010. aasta lõpuks. Samas vajab hüvitamise piirmäära tõus siiski Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatavat eelnevat mõjuhinnangut ja analüüsi 2009. aasta lõpuks. HTO maht 2009. aasta I kvartali lõpuks ulatus 2,17 miljardi kroonini ja moodustas 2,5% tagatavatest hoiustest.

Lisaks sellele arutas nõukogu Tagatisfondi strateegiat aastateks 2009-2011. Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2009.a I kvartalis.

Alates 2008. aasta 9. oktoobrist kohaldatakse hoiuste hüvitamisel 782 330 krooni ehk 50 000 euro suurus piirmäära ilma seni kehtinud 10%-lise omavastutuseta, senise 313 000 krooni ehk 20 000 euro asemel. Investeeringud hüvitatakse 313 000 krooni ehk 20 000 euro ulatuses. Investeeringute 10% omavastutust ei rakendata alates 2009. aasta  1. jaanuarist. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 156 466 krooni ehk 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Alates 2009. aastast toetab Tagatisfond samuti kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute järgsed pensionimaksed kindlustusvõtjatele.

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee


27. veebruar 2009

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel koosolekul toimus Fondi 2008. aasta majandusaasta aruande I lugemine. Tagatisfondi 2008. aasta auditeerimata majandustulemuste järgi moodustas Fondi varade maht 2008.a detsembri lõpu seisuga 2,18 miljardit krooni, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 2,16 miljardit krooni e 99,0%, investorikaitse osafondi vahendid 6,4 miljonit krooni ja pensionikaitse osafondi vahendid 14,1 miljonit krooni. 2008.a 12 kuuga on fondiosalistelt laekunud kvartaliosamakseid osafondidesse 261,6 miljoni krooni ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 255,7 miljonit krooni, investorikaitse osafondi 1,2 miljonit krooni ja pensionikaitse osafondi 4,7 miljonit krooni. Fondi varade investeerimistulemus 2008. aastal oli 90,9 miljonit krooni ja investeeringute tulusus aasta baasil 4,54%.

Alates 2008. aasta 9. oktoobrist kohaldatakse hoiuste hüvitamisel 782 330 krooni ehk 50 000 euro suurust piirmäära ilma seni kehtinud 10%-lise omavastutuseta, senise 313 000 krooni ehk 20 000 euro asemel. Investeeringud hüvitatakse 313 000 krooni ehk 20 000 euro ulatuses. Investeeringute 10% omavastutust ei rakendata alates 2009. aasta 1. jaanuarist. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 156 466 krooni ehk 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.
Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2008.a IV kvartalis ja Fondi varade paigutamise piirangute täpsustamisega seotud küsimused.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Alates 2009. aastast toetab Tagatisfond samuti kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute järgsed pensionimaksed kindlustusvõtjatele.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee
 

 

 

Share/Bookmark