Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2013

22. november 2013
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel koosolekul vaatas Tagatisfondi nõukogu läbi hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määra ja kehtestas uueks määraks 0,030% seni kehtinud 0,047% asemel, mis rakendub alates 2014. aasta II kvartalist. Kehtestatud osamakse määr toetab Fondi pikemaajalist vaadet hoiuste tagamise fondi finantseerimisele ja on suunatud osafondi 2%lise mahueesmärgi hoidmisele.  Investorikaitse ja pensionikaitse osafondi ning pensionilepingute osafondi kvartaliosamaksete seni kehtinud määrad jäeti samale tasemele: investorikaitse osafondil - väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibelt 0,012%, väärtpaberiportfelli valitsemise teenuselt 0,0048% ning väärtpaberite hoidmise teenuselt 0,0012%; pensionikaitse osafondil 0,01%; ja pensionilepingute osafondil 0,05%.

Kehtestatud osamakse määrad järgnevaks aastaks toetavad igati Tagatisfondi peamist eesmärki tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Samuti toetab Tagatisfond  kindlustusandja pensionilepingute kindlustussportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades II samba pensionilepingute järgsete kohustuste täitmise jätkumise. Alates 2011. aasta algusest hüvitatakse hoiused kuni 100 000 euro suuruses summas. Investeeringud hüvitatakse 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses. Lisaks osafondide kvartaliosamakse määrade läbivaatamisele kinnitas nõukogu Tagatisfondi 2014. aasta eelarve. Fondi 2014. a eelarve tegevustulud kinnitati kogumahus 13,6 miljonit eurot, mis koosnevad osafondide osamaksetest. Fondi tegevuskulud kinnitati summas 0,37 miljonit eurot, millest Fondi varade paigutamisega seotud kulud moodustavad 0,18 miljonit eurot ja üldkulud 0,19 miljonit eurot. Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2013. a III kvartalis. Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002. a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee


10. mai 2013
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek
 

Tänasel koosolekul kinnitas Tagatisfondi nõukogu Fondi 2012. a majandusaasta aruande. 2012. a majandusaasta auditi teostas AS Deloitte Audit Eesti. Fondi varade maht 2012.a lõpu seisuga oli 175,4 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 172,1 miljonit eurot e. 98,1%, investorikaitse osafondi vahendid 0,7 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 2,6 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi vahendid 9,8 tuhat eurot. 2012. a laekus fondiosalistelt kvartaliosamakseid osafondidesse 15,6 miljoni euro ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 15,1 miljonit eurot, investorikaitse osafondi 0,1 miljonit miljonit eurot, pensionikaitse osafondi 0,5 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi 2,5 tuhat eurot. Fondi varade investeerimistulemus 2012. aastal oli 0,1 miljonit eurot ja investeeringute tulusus aasta baasil 0,04%.

Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2013. a I kvartalis. Lisaks sellele otsustas nõukogu pikendada Eesti Panga ja Tagatisfondi vahel sõlmitud Fondi vahendite paigutamise lepingut kahe aasta võrra kuni 2015. aasta juulini.

Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Samuti toetab Tagatisfond kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute järgsed pensionimaksed kindlustusvõtjatele.
Hoiused hüvitatakse 100 000 euro suuruses piirmääras. Investeeringud hüvitatakse 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses. Pensionilepingute järgsete kohustuste täitmine tagatakse täies ulatuses kuni ühe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses.
 

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena.

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee

Share/Bookmark