Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2008

21. november 2008

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu koosolek 
 

Tänasel koosolekul vaatas Tagatisfondi nõukogu läbi hoiuste tagamise osafondi, investorikaitse ja pensionikaitse osafondi kvartaliosamaksete seni kehtinud määrad ning jättis need samale tasemele: hoiuste tagamise osafondil 0,0008%; investorikaitse osafondil - väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibelt 0,012%, väärtpaberiportfelli valitsemise teenuselt 0,0048% ning väärtpaberite hoidmise teenuselt 0,0012%; ja pensionikaitse osafondil 0,01%.

Hoiuste tagamise osafondi mahueesmärgi ja kvartaliosamakse määra vaatab Fondi nõukogu läbi 2009. aasta II kvartalis toimuval nõukogu koosolekul. Selline otsus tulenes Euroopa Liidu hoiuste tagamise skeeme käsitlevas Direktiivis lähemal ajal tehtavatest muudatustest nii hüvitamise piirmäära 100 000 euroni tõstmise kui ka muude tingimuste osas, mis võiksid muuta Tagatisfondi seadust ja sellest tulenevalt ka Fondi pikemaajalist vaadet hoiuste tagamise osafondi finantseerimisele.

Kehtestatud osamakse määrad järgneval aastal toetavad igati Tagatisfondi peamist eesmärki tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Alates 2008. aasta 9. oktoobrist kehtib hoiuste hüvitamise 782 330 krooni ehk 50 000 euro suurune piirmäär ilma seni kehtinud 10%-lise omavastutuseta, senise 313 000 krooni ehk 20 000 euro asemel. Investeeringud hüvitatakse 313 000 krooni ehk 20 000 euro ulatuses. Investeeringute 10% omavastutust ei rakendata alates 2009. aasta 1. jaanuarist. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 156 466 krooni ehk 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.

Seoses kohustusliku kogumispensionide väljamaksete alustamisega läbi kindlustusandjaga sõlmitud pensionilepingute skeemi alates 2009. aasta algusest muudeti vastavaid seadusi sealhulgas ka Tagatisfondi seadust, millest tulenevalt tegeleb Fond lisaks oma senistele ülesannetele samuti kindlustusandja pensionilepingute kindlustussportfelli üleandmise toetamisega teisele kindlustusandjale. Sellest tulenevalt lisandub Tagatisfondi senisele kolmele osafondile neljas osafond – pensionilepingute osafond, kuhu kindlustusseltsid maksavad kvartaliosamakseid. Nõukogu kehtestas pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määraks 0,05% ehk Tagatisfondi seadusega 10 järgnevaks aastaks kehtestatud osamakse maksimaalse määra kindlustusandja poolt kogutud pensionilepingute kindlustusmaksete summast osamakse tasumisele eelnevas kvartalis.

Lisaks osafondide kvartaliosamakse määrade läbivaatamisele kinnitas nõukogu Tagatisfondi 2009. aasta eelarve. Fondi 2009.a eelarve tegevustulud kinnitati kogumahus 53,9 miljonit krooni, millest osafondide osamaksed moodustavad 10,7 miljonit krooni ja tulu Fondi vara investeerimisest 43,2 miljonit krooni. Fondi tegevuskulud kinnitati summas 4,6 miljonit krooni, millest Fondi varade paigutamisega seotud kulud moodustavad 1,8 miljonit krooni ja üldkulud 2,8 miljonit krooni.

Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2008.a III kvartalis ja Tagatisfondi seaduse muudatustest tulenevad Fondi põhikirja muutmise küsimused.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras.
 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee


29. september 2008

TEADE

 

EVEA Panga (pankrotis) hoiustajatele ja ERA Panga (pankrotis) hoiustajatele, kellele ei ole tema tagatud hoiuste hüvitist välja makstud.

Tsiviilseadustiku Üldosa Seaduse § 149 kohaselt on seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg kümme aastat selle nõude sissenõutavaks muutumisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

EVEA Panga (pankrotis) hoiustajatele algas hüvitiste väljamaksmine 2. novembril 1998.a. ja ERA Panga (pankrotis) hoiustajatele 6. novembril 1998.a.

Tagatisfond (Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglane) lõpetab hoiuste hüvitiste väljamaksmise EVEA Panga (pankrotis) hoiustajatele 1. novembril 2008.a. ja ERA Panga (pankrotis) hoiustajatele 5. novembril 2008.a. Hoiused hüvitatakse koos hoiuse peatamise päevaks kogunenud intressidega 90% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 000 krooni suuruses summas iga hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses.

EVEA Panga (pankrotis) hoiustajatele maksavad väljavõtmata hüvitisi kõik Hansapanga kontorid.

ERA Panga (pankrotis) hoiustajatele maksavad väljavõtmata hüvitisi järgmised SEB Panga kontorid:
Tallinnas Pärnu mnt. 12
Tartus Küüni 9
Pärnus Rüütli 40A
Kuressaares Kauba 2


INFO:
Tagatisfond telefon 611 0730, e-post tf(@)tf.ee


3. september 2008

Pressiteade

Tagatisfondi 10-aastast tegevust tutvustav pressikonverents

 

2. septembril toimunud pressikonverentsil esinesid ajakirjanikele Tagatisfondi nõukogu esimees Andres Lipstok, nõukogu liige Ivari Padar ja fondi juhataja Andres Penjam, kes andsid ülevaate Tagatisfondi tegevusest 10 aasta jooksul ja rääkisid lähemalt Tagatisfondi tegevuse eesmärkidest, alustest ning hoiustajate, investorite ja kohustusliku pensionifondi osakuomanike poolt paigutatud vahendite kaitse põhimõtetest.

Tagatisnõukogu esimees Andres Lipstok andis ülevaate finantssektori turvavõrgustikust  selle arengust ja Tagatisfondi osast selles ning iseloomustas lühidalt Tagatisfondi olulisemaid tegevusi perioodil 1998-2008.

Ivari Padar tõi esile Hoiuste Tagamise Fondi ja selle õigusjärglase Tagatisfondi loomise põhjused, mis lähtusid eelkõige Euroopa Liidu nõuetest ja Eesti enda praktilistest kogemustest finantssektori probleemide lahendamisel ning vajadusest välja arendada ühtne ja efektiivne finantssektori tagatiste skeem.

Tagatisfondi juhataja tegi lühiülevaate Tagatisfondi tegevusest 10 aasta jooksul, peatudes lähemalt EVEA panga ja ERA Panga hoiuste hüvitamisel ja Fondi tegevusel pankrotiprotsessides, osamaksete kogumisel hoiuste tagamise, investorikaitse ja pensionikaitse osafondidesse, Fondi varade investeerimisel ning hüvitamise tingimustel.

Perioodil 1998-2008 on Fondi varad kasvanud 2,12 miljardi kroonini, millest hoiuste tagamise osafondi varad moodustavad 99,3%. Fondi varade investeerimistulemus 2008. a I poolaastal oli 37,6 miljonit krooni ja investeeringute tulusus aasta algusest 1,9%.
Alates 2007. aasta 31. detsembrist kehtib hoiuste ja investeeringute hüvitamise 313 000 krooni ehk 20 000 euro suurune piirmäär. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 156 466 krooni ehk 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.
Fond jätkab EVEA Panga ja ERA Panga hoiustajatele hüvitiste väljamaksmist vastavalt kuni 1. novembrini 2008 ja 5. novembrini 2008, millal lõpeb nimetatud pankade õigustatud isikute nõude esitamise 10-aastane tähtaeg. 2008 aasta juuli lõpus moodustasid EVEA Panga ja ERA Panga hoiustajatele väljamaksmata hüvitised vastavalt 1,2 ja 1,1 miljonit krooni.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras.

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel 6110 730
e-post: tf(a)tf.ee
www.tf.ee 

Vaata Tagatisfondi 10-aastast tegevust tutvustavaid slaide uploads/userfiles/file/TAGATISFOND_10a_3.ppt


29. august 2008

Pressiteade

Tagatisfondi juhatajaks nimetati Andres Penjam

 

Tänasel Tagatisfondi nõukogu koosolekul nimetati Tagatisfondi juhatajaks senine juhataja Andres Penjam, kelle uue ametiaja volituste alguseks kinnitati 2008. aasta 18. oktoober. Tagatisfondi juhataja volituste tähtaeg on kolm aastat.

Lisaks juhataja nimetamisele oli nõukogu koosoleku päevakorras veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2008.a II kvartalis, 2008-2010 aasta majandusaasta audiitori nimetamise ja Fondi 2008.a eelarve muutmise küsimused. Tagatisfondi varade maht 2008.a II kvartali lõpus oli 2,12 miljardit krooni. Fondi varade investeerimistulemus 2008. aasta I poolaastal oli 37,6 miljonit krooni ja investeeringute tulusus aasta algusest aasta baasil ca 1,9%.
Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras.

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel 6110 730
www.tf.ee


09. mai 2008

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu kinnitas Fondi 2007. aasta majandusaasta aruande

 

Tänasel koosolekul kinnitas Tagatisfondi nõukogu Fondi 2007. a majandusaasta aruande. Tagatisfondi varade maht 2007.a lõpu seisuga oli 1,83 miljardit krooni, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 1,82 miljardit krooni e 99,1%, investorikaitse osafondi vahendid 4,9 miljonit krooni ja pensionikaitse osafondi vahendid 8,8 miljonit krooni. Fondi varade investeerimistulemus 2007. aastal oli 60,6 miljonit krooni ja investeeringute tulusus aasta baasil 3,93%. 2007.a laekus fondiosalistelt kvartaliosamakseid osafondidesse 451,9 miljoni krooni ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 448,4 miljonit krooni ja  pensionikaitse osafondi 3,5 miljonit krooni. Investorikaitse osafondi osamaksete kogumine peatati 2006.aasta IV kvartalis, kuna investorikaitse osafondi varade väärtus ületas Tagatisfondi seaduses kehtestatud 250 000 euro ehk ca 4 miljoni krooni suuruse mahu.  Seoses Tagatisfondi seaduses 2007.a novembris jõustunud muudatusega investorikaitse osafondi vara suuruse piirmäära tõstmise osas kuni 31,3 miljoni kroonini jätkatakse osamaksete kogumist investorikaitse osafondi alates 2008.a II kvartalist.

Alates 2007. aasta 31. detsembrist kehtib hoiuste ja investeeringute hüvitamise 313 000 krooni ehk 20 000 euro suurune piirmäär, senise 200 000 krooni asemel. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 156 466 krooni ehk 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.

Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2008.a I kvartalis, Fondi vara paigutamise lepingu pikendamine Eesti Pangaga ja Fondi järgnevate majandusaastate auditi korraldamise küsimused. Tagatisfondi varade maht 2008.a I kvartali lõpus oli 1,98 miljardit krooni. Fondi varade investeerimistulemus 2008. aasta I kvartalis oli 19,1 miljonit krooni ja investeeringute tulusus aasta baasil ca 4,0%.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras.

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee


28. märts 2008

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu koosolek

Tänasel koosolekul vaatas Tagatisfondi nõukogu läbi hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määra ja kehtestas uueks määraks 0,0008% seni kehtinud 0,125% asemel, mis rakenduks alates 2008. aasta III kvartalist. Samuti vähendati hoiuste tagamise osafondi seni kehtinud ja 2008.a II kvartalis täituvat 2%list mahueesmärki (suhe tagatavatesse hoiustesse) 1,4%ni. Nimetatud muutuste põhjuseks on Sampo Panga ja Taani suurima panganduskontserni Danske Bank ühinemisprotsess, mille tulemusena Sampo Pank jätkab  2008.a II kvartalis tegevust Danske Bank filiaalina, kes vastavalt Tagatisfondi seadusele ei tasu enam osamakseid hoiuste tagamise ja investorikaitse osafondi ning kelle hoiuseid ja investeeringuid ei tagata ega hüvitata enam Tagatisfondi vaid Taani hoiuste ja investeeringute tagamise skeemi poolt. Seoses sellega väheneb Tagatisfondi potentsiaalsete kohustuste ehk hüvitatavate hoiuste maht, mis tingis nii hoiuste tagamise osafondi mahueesmärgi kui ka kvartaliosamakse määra sellise korrigeerimise.
Kvartaliosamakse määra kehtestamisel võeti samuti arvesse hoiuste tagamise osafondi 1,8 miljardi krooni suurust mahtu 2007.a lõpus, mis kasvab 2008. aasta II kvartalis ca 2,1 miljardi kroonini ehk ca 2%ni tagatavatest hoiustest ja Fondi investeeringute tulusust. Hoiuste tagamise osafondi mahueesmärgi ja kvartaliosamakse määra korrigeerimise tulemusena ei väheneks osafondi juba saavutatud maht, kuid selle kasv kujuneks edaspidi võrreldes eelneva 10-aastase perioodiga väiksemaks. Kehtestatud hoiuste tagamise osafondi mahueesmärk ja kvartaliosamakse määr kindlustavad hoiuste tagamise osafondi sellise mahu, mis tagab hoiuste kaitse ja hüvitamise Tagatisfondi seaduses toodud alustel ja korras. Alates 2007. aasta 31. detsembrist kehtib hoiuste hüvitamise 313 000 krooni ehk 20 000 euro suurune piirmäär.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee


15. veebruar 2008

Pressiteade

Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel koosolekul vaatas Tagatisfondi nõukogu läbi ülevaade Fondi majandustegevusest 2007.a IV kvartalis ning toimus Fondi 2007. aasta majandusaasta aruande I lugemine. Tagatisfondi 2007. aasta auditeerimata majandustulemuste järgi moodustas Fondi varade maht 2007.a detsembri lõpu seisuga 1,83 miljardit krooni, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 1,82 miljardit krooni e 99,1%, investorikaitse osafondi vahendid 4,9 miljonit krooni ja pensionikaitse osafondi vahendid 8,8 miljonit krooni. 2007.a 12 kuuga on fondiosalistelt laekunud kvartaliosamakseid osafondidesse 451,9 miljoni krooni ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 448,4 miljonit krooni ja pensionikaitse osafondi 3,5 miljonit krooni.

Alates 2007. aasta 31. detsembrist kehtib hoiuste ja investeeringute hüvitamise 313 000 krooni ehk 20 000 euro suurune piirmäär, senise 200 000 krooni asemel. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 156 466 krooni ehk 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.

Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade EVEA Panga ja ERA Panga hoiuste hüvitamisest ja Fondi tegevusest nende pankade pankrotiprotsessis. Väljamaksmisele kuuluvate hoiuste hüvitiste kogusumma EVEA Panga ja ERA Panga hoiustajatele kokku oli 134,6 miljonit krooni. Hoiuste tagatuse ja hüvitamise piirmäär oli 20 000 krooni. 1998.a novembrist kuni 2007.a lõpuni on Fond väljamaksnud hüvitisi 132,2 miljonit krooni ehk 98,2% määratud hüvitistest. 2007.a lõpus moodustasid EVEA Panga ja ERA Panga hoiustajatele väljamaksmata hüvitised vastavalt 1,3 ja 1,1 miljonit krooni. Fond jätkab EVEA Panga ja ERA Panga hoiustajatele hüvitiste väljamaksmist vastavalt kuni 1. novembrini 2008 ja 5. novembrini 2008, millal lõpeb nimetatud pankade õigustatud isikute nõude esitamise 10-aastane tähtaeg.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee
 

 

Share/Bookmark