Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2018

27. märts 2018
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu otsustas hüvitada Versobank ASi klientide hoiused

Tagatisfondi nõukogu otsustas teisipäeval, 27. märtsil 2018 toimunud nõukogu koosolekul hüvitada Versobank ASi klientidele nende hoiused ja investeeringud Tagatisfondi seaduses sätestatud korras. Versobank ASis on hoiused peatatud seoses panga tegevusloa kehtetuks tunnistamisega Euroopa Keskpanga 26. märtsi 2018 otsusega. 

Versobank ASi likvideerimise tõrgeteta toimimiseks hüvitab Tagatisfond panga hoiustajate hoiused ja investeerimisteenuse klientide investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmäärale ehk kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta ja kuni 20 000 eurot investeerimisteenuse kliendi kohta. Lisaks 100 000 eurole hüvitatakse kuni 70 000 euro ulatuses hoiustaja elamukinnisvara müügist saadud vahendeid, kui isik on viimase 6 kuu jooksul müünud oma eluaseme.

Täpse hüvitamisele kuuluva summa annab klientidele teada Versobank ASi likvideerija, kes on kohustatud kahe tööpäeva jooksul võimaldama hoiustajatel tutvuda oma hoiuse andmetega ning saatma klientidele hoiuse saldo kohta teate. Hüvitised makstakse välja agentpankade Swedbank ASi ja ASi SEB Pank kaudu ülekandega hoiustaja pangakontole, mille andmed ta on esitanud likvideerijale. Hoiuste hüvitised on taotluse alusel võimalik kätte saada ka sularahas. 

Versobank ASi likvideerija määrab Harju Maakohus, misjärel võtavad likvideerijad panga hoiustajate ja investeerimisteenuse klientidega ise ühendust. Info likvideerijate määramise kohta ja vastavad kontaktid avaldatakse Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni veebilehtedel hiljemalt neljapäeval, 29. märtsil 2018, kui kohus on likvideerija selleks ajaks määranud.

Versobank ASi hoiuste hüvitiste väljamaksmine algab 5. aprillil 2018. Peale seda, kui likvideerija on saanud hoiustaja käest info tema alternatiivse pangakonto kohta, kantakse hoiustajale hüvitis üle kolme tööpäeva jooksul. Hoiustajatel, kellega likvideerijal ei ole õnnestunud kontakti saada, on õigus hüvitis kätte saada kuni 20. aprillini 2021. 

Hoiused, mis ületavad 100 000 eurot, käsitletakse Versobank ASi likvideerimismenetluses. Likvideerijad teatavad nõuete kogumisest, käsitlemisest ja rahuldamisest eraldi. 

Vastused olulisematele küsimustele seoses Versobank ASi likvideerimismenetlusega on avaldatud Tagatisfondi kodulehel www.tf.ee. Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni infotelefonil 6680 580.

Tagatisfond on 2002. aasta juulis loodud avalik-õiguslik üksus, mille eesmärk on Eestis tegevusloa alusel tegutsevate krediidi- ja investeerimisasutuste klientide huvide kaitse moratooriumi, pankroti või tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral ning samuti pensionifondi osakuomanike kaitse pensionifondivalitseja poolt kahju tekitamise korral ning pensionilepingu sõlminud kindlustusvõtjate vahendite kaitse. Tagatisfondi varad, mille allikaks on krediidi- ja investeerimisasutuste ning kohustuslike pensionifondide valitsejate ja kindlustusseltside osamaksed, moodustavad veebruari lõpu seisuga 231 miljonit eurot. Tagatisfondi juhataja on Riin Heinaste. 

 Infotelefon hoiuste hüvitamise kohta:

Meediapäringud:   

Lisainfo:

 

Tel: 6680 580

e-mail: info@fi.ee
www.fi.ee  

 

Livia Vosman
Finantsinspektsioon
Kommunikatsioonijuht
Tel: 6680 570
e-mail: press@fi.ee
www.fi.ee

Tel: 6110 730

e-mail: info@tf.ee
www.tf.ee

Teade Versobank ASi hoiustajatele ja investeerimisteenuse klientidele
27. märts 2018

Krediidiasutus, kus hoiuste väljamaksed on peatatud

Versobank ASis on hoiuste väljamaksed peatatud alates 26.03.2018 seoses Versobank ASi tegevusloa kehtetuks tunnistamisega Euroopa Keskpanga 26.03.2018 otsusega. Versobank ASis olevad hoiused kuuluvad hüvitamisele tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja korras. 

Hoiused tagatakse ja hüvitatakse koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga, kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot iga hoiustaja kohta Versobank ASis. Lisaks 100 000 eurole hüvitatakse kuni 70 000 euro ulatuses hoiustaja elamukinnisvara müügist saadud vahendeid, kui isik on viimase 6 kuu jooksul müünud elamukinnisvara.

Andmetega tutvumine ja seisukoha esitamine

Likvideerijad on kohustatud kahe tööpäeva jooksul hoiuste peatamise päevast tagama igale hoiustajale võimaluse tutvuda oma hoiuse kohta olemasolevate andmetega ning saatma hoiuse saldo kohta teate. Palume likvideerijate kaudu teada anda, kas isik soovib hüvitist ülekandega pangakontole või sularaha väljamaksena. Selleks ei pea isik ise esialgu midagi tegema. Versobank AS likvideerijad määrab kohus ning seejärel võtavad Versobank ASi likvideerijad kõikide hoiustajatega ise ühendust. Info likvideerijate määramise kohta ja vastavad kontaktid on leitavad Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni veebilehel hiljemalt 29.03.2018.
 
Hoiustajatel on õigus hiljemalt 04.04.2018 esitada Versobank ASi likvideerijatele seisukoht oma hoiuse saldo õigsuse kohta. 

Hüvitise väljamaksmise tähtaeg ja kord

Tagatud hoiuste hüvitised makstakse välja ASi SEB Pank ja Swedbank ASi kaudu ülekandega hoiustaja nimetatud pangakontole või hoiustaja taotluse alusel sularahas. Väljamakseid teostatakse alljärgnevates esindustes.

ASi SEB Pank esindused: 

Kontori nimi Kontori asukoht
Tornimäe kontor Tornimäe 2, Tallinn
Lasnamäe Centrumi kontor Mustakivi tee 13, Tallinn
Magistrali kontor Sõpruse pst 201/203, Tallinn
Tartu kontor Ülikooli 2, Tartu

 Swedbank ASi esindused:

Kontori nimi Kontori asukoht
Rävala kontor Rävala pst 5, Tallinn
Dorpati kontor Turu 1, Tartu 

Hüvitiste väljamaksmine algab 05.04.2018. Tagatisfond maksab hüvitised välja 17. tööpäeva jooksul alates Versobank AS-i tegevusloa kehtetuks tunnistamise päevast. Isikutel, kes ei ole hüvitist saanud (näiteks põhjusel, et likvideerijad ei ole saanud nendega kontakti või nad pole pöördunud ülaltoodud pankade esindustesse), on nõudeõigus 3 aastat ning neil on võimalik esitada nõue hüvitise saamiseks kuni 20.04.2021. Palume ülaltoodud pangakontoritesse mitte pöörduda enne 05.04.2018, sest pankadel ei pruugi olla veel lõplikke andmeid isikute kohta, kellel on õigus hüvitist saada ning seetõttu pole väljamakseid teostavatel pankadel võimalik varem Versobank ASi hoiustajaid teenindada.

Informatsioon investeerimisteenuse klientidele 

Investeeringud tagatakse ja hüvitatakse hoiuste peatamise päeva väärtuses, kuid mitte rohkem kui 20 000 euro suuruses summas investeerimisteenuse kliendi kohta Versobank AS-is.

Investeerimisteenuse klientidel on õigus saada Versobank AS-i likvideerijatelt andmed oma investeeringute kohta hiljemalt 45 päeva möödumisel hoiuste peatamise päevast. Nimetatud andmed saadavad Versobank AS-i likvideerijad investeerimisteenuse klientidele posti või e-posti teel Versobank AS-ile teadaoleval investeerimisteenuse klientide kontaktaadressil. 
 
Investeerimisteenuse klientidel on õigus 5. kuu jooksul esitada Versobank AS-i likvideerijatele seisukoht oma investeeringu ja selle väärtuse kohta.
 
Hüvitisi makstakse välja eespool loetletud AS-i SEB Pank ja Swedbank AS-i esinduste kaudu allpool loetletud dokumentide alusel.
 
Tagatud investeeringute hüvitiste väljamaksmisega alustatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast hüvitamisele kuuluva investeeringu väärtuse kindlaksmääramist, kuid mitte enne tagatisfondi seaduse § 57 lõikes 3 nimetatud seisukoha esitamist investori poolt või selleks ettenähtud tähtaja möödumist. Versobank AS-i likvideerijad määrab kohus ning seejärel võtavad Versobank AS-i likvideerijad investeerimisteenuse klientidega ise ühendust.
 

Hüvitise väljamaksmisel nõutavate dokumentide loetelu

Hüvitise väljamaksmiseks peab hoiustaja ASi SEB Pank ja Swedbank ASi esinduses esitama oma isikusamasuse tuvastamiseks järgmised dokumendid:
1. Füüsiline isik:
1.1 Eesti Vabariigi pass;
1.2 Euroopa Liidu liikmesriigi (sh Eesti), Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku isikutunnistus (ID-kaart / Digi-ID);
1.3 Eesti Vabariigi elamisloakaart;
1.4 Eesti Vabariigi juhiluba või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi  
(v.a ajutine juhiluba);
1.5 Eesti Vabariigi välismaalase pass, milles peab olema kehtiv Eesti elamisluba;
1.6 diplomaatiline pass;
1.7 välisriigi pass, milles peab olema kehtiv Eesti elamisluba või viisa 
(v.a riigid, kelle osas kehtib viisavabadus);
1.8 meremehe teenistusraamat;
1.9 meresõidutunnistus;
1.10 alla 7-aasta vanustel klientidel sünnitõend, 7-17-aastastel klientidel lisaks isikutunnistus või Eesti Vabariigi pass koos seadusjärgse esindaja isikut tõendava dokumendiga;
1.11 pärimistunnistus koos isikut tõendava dokumendiga;
1.12 volitatud esindajal volitusi tõendav notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud dokument, mis on legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostille’iga) koos volitatud esindaja eespool nimetatud isikut tõendava dokumendiga.
 
2. Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik:
2.1 juriidilise isiku seadusjärgse(te) esindaja(te) isikut tõendav dokument;
2.2 volitatud esindajal volitusi tõendav notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud dokument, mis on legaliseeritud või kinnitatud legaliseerimist asendava tunnistusega (apostille’iga) koos volitatud esindaja eespool nimetatud isikut tõendava dokumendiga.
 
3. Muus riigis registreeritud juriidiline isik:
3.1 registreerimistunnistus (kui juriidiline isik on registreeritud viimase kuue kuu jooksul. Kui registreerimisest on möödas üle kuue kuu, siis esitada Certificate of Good Standing, mis ei tohi olla vanem kui kuus kuud) või registri väljavõte (mis ei tohi olla vanem kui kuus kuud); 
3.2 põhikiri või ühinguleping;
3.3 dokument omanike kohta;
3.4 dokument juhtorgani (juhatuse või tegevdirektori) valimise või määramise kohta.
 

Täiendav informatsioon

Täiendava informatsiooni saamiseks palume võtta ühendust järgmistel kontaktidel:
 
Tagatisfond:
Infoliin: 6680 580 
e-mail: info@tf.ee
www.tf.ee

Info Versobank AS likvideerijate kohta
28. märts 2018

Harju Maakohus on määranud Versobank AS likvideerijateks KPMG Baltics OÜ vandeaudiitor Eero Kaup ja atesteeritud siseaudiitor Viljar Alnek ning Advokaadibüroo KPMG Law OÜ (registrikood 12552897) vandeadvokaat Ksenia Kravtšenko.
 
Kontaktid:
 
Telefon: 5679 8500
e-post: versobank@kpmg.ee
Aadress: Versobank
Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn

KPMG Baltics OÜ pressiteade
28. märts 2018

Harju Maakohus määras Versobanki likvideerijad

Harju Maakohus kinnitas oma määrusega Versobank ASi likvideerijad. Avalduse likvideerijate määramiseks esitas kohtule krediidiasutuse seaduse põhjal Finantsinspektsioon, pärast seda, kui Euroopa Keskpank oli 26. märtsil 2018 Finantsinspektsiooni ettepanekul tunnistanud kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa.

Vastavalt kohtumäärusele on likvideerijad vandeaudiitor Eero Kaup (KPMG Baltics OÜ partner), siseaudiitor Viljar Alnek (KPMG Baltics OÜ siseauditi teenuste juht) ning vandeadvokaat Ksenia Kravtšenko (Advokaadibüroo KPMG Law OÜ). Finantsinspektsioon arvestas likvideerijate nimetamisel nende erapooletust, kvalifikatsiooni ning võimekust läbi viia krediidiasutuse likvideerimine, mis oma olemuselt on kompleksne ülesanne ja nõuab mitmete valdkondade tipptasemel pädevust.
 
„Panga likvideerijad on alustanud tööülesannete täitmist ning panga raamatupidamisandmetega tutvumist. Teeme tihedat koostööd Tagatisfondiga, et fond saaks alustada Versobanki era- ja äriklientide kuni 100 000-euroste hoiuste hüvitamist 5. aprillil,“ ütles Eero Kaup KPMG teates.
 
Kaup lisas, et vastavalt seadusele kestab krediidiasutuse likvideerimisprotsess vähemalt kuus kuud ning likvideerijad loodavad, et koostöö eri osapooltega laabub hästi.
 
Versobank ASi likvideerimise ladusa toimimise huvides on Tagatisfond otsustanud alates 5. aprillist 2018 hüvitada panga hoiustajate hoiused ja investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmäärale, kuni 100 000 euro ulatuses hoiustaja kohta ning kuni 20 000 eurot investeerimisteenuse kliendi kohta. Mitteresidentide hoiused on samuti tagatud ning kuuluvad hüvitamisele seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
 
Täpse hüvitamisele kuuluva summa annab klientidele ja Tagatisfondile teada Versobank ASi likvideerija, kes on kohustatud kahe tööpäeva jooksul tagama igale hoiustajale võimaluse tutvuda oma hoiuse kohta olemasolevate raamatupidamisandmetega ning saada hoiuse saldo kohta teade.
 
Tagatisfondi poolt hüvitamisele mittekuuluvad hoiused on loetletud tagatisfondi seaduse paragrahvis 30, nt hoiused, mille on hoiustanud Eesti riik või välisriik või nendega seotud asutused, krediidiasutused, kindlustusandjad, fondivalitsejad jm finantsasutused. Tagatisfondi poolt hüvitamata jäävad nõudeid käsitletakse panga üldises likvideerimismenetluses. Tagatisfond ei hüvita hoiust, mis on konfiskeeritud rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas süüdimõistva otsusega. Kui hoiuse käsutamine on piiratud rahapesu andmebüroo ettekirjutusega või hoius on arestitud kriminaalmenetluses rahapesu või terrorismi rahastamise asjas, peatub hoiuse hüvitamine kuni ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseni või kohtuotsuse jõustumiseni. Likvideerijad teatavad nõuete kogumisest, käsitlemisest ja rahuldamisest eraldi vastavalt seadusele.
 
Vastavalt krediidiasutuste seadusele peavad likvideerijad teostama krediidiasutuse kõigi varade täieliku inventuuri lõpetamisotsuse jõustumise päeva seisuga, avaldama krediidiasutuse likvideerimismenetluse teate vähemalt kahes ülevabariigilise levikuga ajalehes kahel korral kahenädalase vaheajaga ning teatama kõigile teada olevatele võlausaldajatele likvideerimismenetlusest kirjalikult, teatades ühtlasi, millise krediidiasutuse kaudu toimub nõudesummade väljamaksmine. Samuti peavad likvideerijad muuhulgas nõudma kõigilt teada olevatelt võlausaldajatelt nende rahaliste nõuete saldokinnituse esitamist kahe kuu jooksul, arvates esimese likvideerimisteate ajalehes ilmumise päevast. 
 
Likvideerijad saavad likvideeritava krediidiasutuse arvel tasu, mis vastab nende ülesannetele, kuid mitte rohkem kui tegutseva krediidiasutuse juhatuse liikmed keskmiselt. Likvideerijate abilistele, sealhulgas ekspertidele ja audiitoritele ei või maksta tasu rohkem kui tegutseva krediidiasutuse poolt keskmiselt makstakse vastavatel ametikohtadel töötavatele või tegutsevatele isikutele.

Hoiustajatel on võimalus oma hoiuse saldot kontrollida Versobanki internetipanga kaudu www.versobank.com. Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mis on Versobanki internetipanga vahendusel saadaval alates 29. märtsist 2018. Kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on alates 29. märtsist 2018 tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud ka teeninduslett Versobanki asukohas Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn. Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole (telefon 5679 8500; e-post versobank@kpmg.ee). 

Lisainfo:    

Eero Kaup
Vandeaudiitor
KPMG Baltics OÜ 
tel: 6268 700
www.kpmg.ee

Pressiteade 29. märts 2018

Versobanki kliendid vajavad kontot teises pangas

Likvideerimisel oleva Versobanki kliendid peavad omama kontot mõnes teises pangas, sest peale pangakontode sulgemist 26. märtsil ei saa Versobanki kontodele enam ühtegi makset vastu võtta. Tagatisfond hüvitab vaid pangakontode sulgemise hetkel kontol olnud rahasumma kuni 100 000 euro ulatuses, teatasid panga likvideerijad.

Kindlasti peavad Versobanki pensionäridest ja teistest toetusesaajatest kliendid tegema 5. aprillil makstava pensioni või toetuse kättesaamiseks Sotsiaalkindlustusametile avalduse, et nad soovivad pensioni edaspidi kanda mõnda teise panka. Juhul kui pensionäril ei ole teist kontot, siis tuleb see mõnes Eesti kommertspangas avada. Pensionäride ja teiste klientide olemasolevad hoiused kuuluvad alates 5. aprillist hüvitamisele kuni 100 000 euro ulatuses.

Likvideerijad saadavad hoiuste hüvitamist puudutava teabe kõigile Versobanki klientidele, kelle e-maili aadress on pangaandmetes kirjas ning lisaks avaldatakse juhised ka ajakirjanduses. Likvideerimismenetluse ametliku teate leiab Versobanki veebilehelt www.versobank.com.

„Alates tänasest saavad likvideerimisel oleva Versobanki kõik kliendid kontrollida oma hoiuse saldot Versobanki internetipangas aadressil www.versobank.com. Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mille leiab alates tänasest Versobanki internetipangas,“ ütles Versobanki likvideerija, KPMG Baltics OÜ vandeaudiitor Eero Kaup.

Versobank.com kaudu kontoseisu kontrollimisel esines neljapäeval tõrkeid, kuid nende kõrvaldamisega tegeldakse aktiivselt. Juhul kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on alates 29. märtsist 2018 tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud ka teeninduslett Versobanki asukohas Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn. Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole (telefon 5679 8500 (tööpäeviti kell 09.00-17.00); e-post versobank@kpmg.ee).

Vastavalt Harju maakohtu määrusele on Versobanki likvideerijad vandeaudiitor Eero Kaup (KPMG Baltics OÜ partner), siseaudiitor Viljar Alnek (KPMG Baltics OÜ siseauditi teenuste juht) ning vandeadvokaat Ksenia Kravtšenko (Advokaadibüroo KPMG Law OÜ). Finantsinspektsioon arvestas likvideerijate nimetamisel nende erapooletust, kvalifikatsiooni ning võimekust läbi viia krediidiasutuse likvideerimine, mis oma olemuselt on kompleksne ülesanne ja nõuab mitmete valdkondade tipptasemel pädevust.

Panga likvideerijad on alustanud tööülesannete täitmist ning panga raamatupidamisandmetega tutvumist. Likvideerijad teevad tihedat koostööd Tagatisfondiga, et fond saaks alustada Versobanki era- ja äriklientide kuni 100 000-euroste hoiuste hüvitamist 5. aprillil. Kaup lisas, et vastavalt seadusele kestab krediidiasutuse likvideerimisprotsess vähemalt kuus kuud ning likvideerijad loodavad, et koostöö eri osapooltega laabub hästi.

Versobank ASi likvideerimise ladusa toimimise huvides on Tagatisfond otsustanud alates 5. aprillist 2018 hüvitada panga hoiustajate hoiused ja investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmäärale, kuni 100 000 euro ulatuses hoiustaja kohta ning kuni 20 000 eurot investeerimisteenuse kliendi kohta. Mitteresidentide hoiused on samuti tagatud ning kuuluvad hüvitamisele seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Täpse hüvitamisele kuuluva summa annab klientidele ja Tagatisfondile teada Versobank ASi likvideerija, kes on kohustatud kahe tööpäeva jooksul tagama igale hoiustajale võimaluse tutvuda oma hoiuse kohta olemasolevate raamatupidamisandmetega ning saada hoiuse saldo kohta teade.

Tagatisfondi poolt hüvitamisele mittekuuluvad hoiused on loetletud tagatisfondi seaduse paragrahvis 30, nt hoiused, mille on hoiustanud Eesti riik või välisriik või nendega seotud asutused, krediidiasutused, kindlustusandjad, fondivalitsejad jm finantsasutused. Tagatisfondi poolt hüvitamata jäävad nõudeid käsitletakse panga üldises likvideerimismenetluses.

Tagatisfond ei hüvita hoiust, mis on konfiskeeritud rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas süüdimõistva otsusega. Kui hoiuse käsutamine on piiratud rahapesu andmebüroo ettekirjutusega või hoius on arestitud kriminaalmenetluses rahapesu või terrorismi rahastamise asjas, peatub hoiuse hüvitamine kuni ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseni või kohtuotsuse jõustumiseni. Likvideerijad teatavad nõuete kogumisest, käsitlemisest ja rahuldamisest eraldi vastavalt seadusele.

Vastavalt krediidiasutuste seadusele peavad likvideerijad teostama krediidiasutuse kõigi varade täieliku inventuuri lõpetamisotsuse jõustumise päeva seisuga, avaldama krediidiasutuse likvideerimismenetluse teate vähemalt kahes ülevabariigilise levikuga ajalehes kahel korral kahenädalase vaheajaga ning teatama kõigile teada olevatele võlausaldajatele likvideerimismenetlusest kirjalikult, teatades ühtlasi, millise krediidiasutuse kaudu toimub nõudesummade väljamaksmine. Samuti peavad likvideerijad muuhulgas nõudma kõigilt teada olevatelt võlausaldajatelt nende rahaliste nõuete saldokinnituse esitamist kahe kuu jooksul, arvates esimese likvideerimisteate ajalehes ilmumise päevast.

Lisainfo:   

Eero Kaup
Vandeaudiitor
KPMG Baltics OÜ
tel: 6268 700
versobank@kpmg.com
www.kpmg.ee


5. aprill 2018
Tagatisfondi pressiteade
Tagatisfond alustas Versobank ASi hoiustajatele hüvitiste väljamaksmist

Tagatisfond alustas täna, 5. aprillil 2018 hüvitiste väljamaksmist likvideerimisel oleva Versobank ASi hoiustajatele.

Tagatisfond teeb väljamakseid osade kaupa nii nagu panga likvideerijatelt andmed laekuvad. Tänase seisuga on Tagatisfond andnud agentpankadele korralduse hüvitis üle kanda ligi 1200 hoiustajale, kes peaksid raha kätte saama paari päeva jooksul. Sularaha väljamakseid hakatakse tegema järgmisel nädalal, kuid taotlusi sularaha maksete tegemiseks saab agentpankade kontorites teha juba alates tänasest.

Kõikidele hoiustajatele, kes on andnud likvideerijatele enda uued kontoandmed, kantakse vastavalt Tagatisfondi seadusele hüvitis üle 17 tööpäeva jooksul alates Versobank ASi tegevusloa kehtetuks tunnistamisest.

„Paneme Versobank ASi klientidele südamele, et nad reageeriksid likvideerijalt saabunud emailidele ning edastaksid likvideerijale enda uue pangakonto andmed võimalikult operatiivselt, vastasel juhul ei ole Tagatisfondil võimalik hüvitist üle kanda,“ ütles Tagatisfondi juhataja Riin Heinaste.

„Koostöö panga personaliga on olnud väga hea ning oleme intensiivselt tegelenud hoiusesaldode kontrolliga. „Panga infosüsteemis on tulnud teha enne hoiuste saldode kinnitamist rida toiminguid,  kuid need küsimused on lahenemas ning Tagatisfond saab alustada hoiuste kompenseerimisega. Hoiuste väljamaksmine toimub järk-järgult ning kõik Versobanki kliendid, kelle hoius ei ole üle 100 000 euro, saavad oma raha kätte 17 tööpäeva jooksul,“ ütles Versobank ASi likvideerija, vandeaudiitor Eero Kaup.

Kaup tuletas meelde, et Versobanki kliendid peavad omama kontot mõnes teises pangas, sest peale pangakontode sulgemist 26. märtsil ei saa Versobanki kontodele enam ühtegi makset vastu võtta. Kindlasti peavad Versobanki pensionäridest ja teistest toetusesaajatest kliendid tegema pensioni või toetuse kättesaamiseks Sotsiaalkindlustusametile avalduse, et nad soovivad pensioni või toetuse edaspidi kanda mõnda teise panka. Juhul kui pensionäril ei ole teist kontot, siis tuleb see mõnes Eesti kommertspangas avada. Pensionäride ja teiste klientide olemasolevad hoiused kuuluvad hüvitamisele kuni 100 000 euro ulatuses.

Hüvitised makstakse välja agentpankade Swedbank ASi ja ASi SEB Pank kaudu ülekandega hoiustaja pangakontole, mille andmed ta on esitanud likvideerijale. Hoiuste hüvitised on taotluse alusel võimalik kätte saada ka sularahas järgmistes ASi SEB Pank Tallinna kontorites: Tornimäe kontoris, Lasnamäe Centrumi kontoris, Magistrali kontoris ning Tartu kontorist. Swedbank AS maksab sularahas hüvitis välja Rävala kontoris Tallinnas ja Dorpati kontoris Tartus. Alates 5. aprillist on võimalik taotlusi hüvitiste väljamaksmiseks esitada ka eelpool nimetatud Swedbank ASi ja ASi SEB Pank pangakontorites. Enda Versobank ASis oleva kontoseisu kohta saab infot siiski ainult likvideerija kaudu.

Versobanki internetipanga kliendid saavad kontrollida oma hoiuse saldot Versobanki internetipangas aadressil www.versobank.com. Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mille leiab Versobanki internetipangas. Juhul kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud teeninduslett Versobanki asukohas Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn. Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole (telefon 5679 8500 (tööpäeviti kell 09.00-17.00); e-post versobank@kpmg.ee).

Euroopa Keskpank tunnistas Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks 26. märtsil 2018. Panga tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.

Meediapäringud: 

Livia Vosman
Finantsinspektsioon
Kommunikatsioonijuht
Tel: 6680 570
e-mail: press@fi.ee
www.fi.ee


20. aprill 2018
Tagatisfondi pressiteade
Tagatisfond on hüvitanud Versobanki klientidele 84 miljoni euro eest hoiuseid

Tagatisfond on 19. aprilli seisuga väljamaksmisele suunanud 2400 Versobank ASi kliendi hüvitised kogusummas 84 miljonit eurot. Väljamaksete tegemist alustas Tagatisfond 5. aprillil. 
 
„Hüvitiste väljamaksmine Versobanki klientidele on läinud üsna ladusalt. Kuigi protsessi alguses esines osal klientidest tõrkeid pangakonto saldo nägemise ja kinnitamisega, suutis panga likvideerija probleemid piisavalt kiiresti lahendada. Tagatisfond on tänaseks suunanud väljamaksmisele nende klientide hüvitised, kellega likvideerija on ühendust saanud ning kes on näidanud üles huvi enda Versobankis olnud hoiuse hüvitamise vastu,“ rääkis Tagatisfondi juht Riin Heinaste.
 
Neljapäeval, 19. aprillil lõppes Tagatisfondi seadusega ettenähtud hüvitiste väljamaksmise periood. Kuna tänaseks on likvideerijale hüvitamise taotlused esitanud ligi 70 protsenti hoiustajatest, siis teostab Tagatisfond väljamakseid edasi. 
 
„Tuletame Versobanki klientidele meelde, et nad vastaksid likvideerijate saadetud kirjadele ning edastaksid oma uue pangakonto andmed, et Tagatisfond saaks hüvitise üle kanda,“ toonitas Heinaste. Ühtlasi soovib ta tänada likvideerijaid ja agentpanku senise meeldiva koostöö eest.
 
Versobanki likvideerija Eero Kaupi sõnul on suurem osa ehk 95 protsenti esitatud taotlustest korrektsed ning need on esitatud Tagatisfondile hüvitamiseks, ülejäänute osas viiakse läbi täiendav kontroll. „See on üsna hea tulemus ja täname omalt poolt panga kliente mõistvuse ja kannatlikkuse eest. Samuti täname Tagatisfondi ja panga töötajaid hea koostöö eest,“ ütles Kaup, kelle sõnul saavad kliendid, kes pole veel jõudnud hoiuse hüvitamise avaldust esitada, teha seda vastavalt seadusele veel kolm aastat ning neid avaldusi menetletakse jooksvalt.
 
Panga likvideerimisprotsessis jätkavad likvideerijad nõuete kogumist võlausaldajatelt, sealhulgas ka hoiuste osas, mida Tagatisfond kogu ulatuses ei hüvitanud. Ühtlasi jätkub varade ja kohustuste inventuur ning likvideerimisbilansi koostamine. 
 
Versobanki internetipanga kliendid saavad endiselt kontrollida oma hoiuse saldot internetipangas veebiaadressil www.versobank.com. Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mis on samuti kättesaadav internetipangas. Kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud ka teeninduslett Versobanki kontoris Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn.
 
Hüvitised makstakse välja Swedbank ASi ja ASi SEB Pank kaudu ülekandega hoiustaja pangakontole, mille ta on likvideerijale esitanud. Hoiuste hüvitisi saab taotluse alusel kätte ka sularahas. 
 
Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole telefonil +372 5679 8500 või e-posti aadressil versobank@kpmg.ee (tööpäeviti kell 09.00-17.00). Endiselt on avatud ka Tagatisfondi ja Finantsinspektsiooni kõnekeskus numbril +372 6680 580. 
 
Euroopa Keskpank tunnistas Finantsinspektsiooni ettepanekul Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks 26. märtsil 2018. Panga tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.
 
Meediapäringud
Livia Vosman
Finantsinspektsioon
Kommunikatsioonijuht
Tel: 6680 570
e-mail: press@fi.ee
www.fi.ee

Versobanki likvideerijate pressiteade
14. juuni 2018

Versobank AS-i likvideerijad alustavad hüvitiste väljamaksmist ka üle 100 000 eurose saldoga hoiustajatele

Kuna likvideeritava Versobanki varad ületavad teadaolevaid kohustusi, otsustasid likvideerijad kõigile hoiustajatele ennetähtaegselt kompenseerida hoiustel ja arvetel olnud raha 200 000 euro ulatuses ja veel täiendavalt 30 protsenti seda ületavast saldost.
 
Panga likvideerija, KPMG vandeaudiitor Eero Kaup ütles, et likvideeritaval pangal on piisavalt rahalisi vahendeid, mistõttu pole põhjust hoiustajatele väljamaksete tegemisega viivitada. „Antud tähtajaks ehk 3. juuniks avalduse esitanud hoiustajatele saame hoiustel olnud raha suures ulatuses tagasi maksta juba enne nõuete esitamise tähtaja saabumist ning panga vara müügi lõppemist. Hetkel on lisaks Tagatisfondi kaudu hüvitatud summadele esitatud avaldusi kogusummas 87 miljonit eurot,“ ütles Eero Kaup.
 
Koostöös panga likvideerijatega alustas Tagatisfond hoiuste ja arveldusarvetel olnud raha hüvitamist summas kuni 100 000 eurot juba 5. aprillil 2018. Praeguseks on Tagatisfond maksnud hüvitisi 2505-le kliendile kokku 88,9 miljoni euro ulatuses. Nüüd alustavad panga likvideerijad esitatud avalduste alusel väljamakseid klientidele, kelle kontodel oli üle 100 000 euro või kes Tagatisfondilt hoiuste hüvitamist ei taotlenud. Kuigi panga varade ja kohustuste inventuur ja likvideerimisbilansi koostamine ei ole veel lõppenud, hindavad likvideerijad, et likvideerimismenetluses ei teki varade puudujääki ja seetõttu võib jätkata hoiuste järkjärgulist hüvitamist. 
 
Igale korrektse avalduse esitanud hoiustajale hüvitatakse lähinädalatel kuni 200 000 eurot ning seda summat ületavast kontojäägist veel täiendavalt 30 protsenti. Näiteks kui kontol oli 300 000 eurot, siis välja makstakse lisaks 200 000 eurole veel 30 000 eurot. Lõplikult makstakse veel hüvitamata saldod välja pärast likvideerimismenetluses nõuete esitamise tähtaega, 30. juulit 2018. Hüvitamine toimub kõigile võlausaldajatele ühetaoliselt ja kedagi hüvitamisprotsessis ei eelistata. 
 
Likvideerijad kutsuvad kõiki panga kliente, kes ei ole veel esitanud likvideerijatele nõudeavaldust, seda esitama hiljemalt 24. juuniks 2018, seda ka juhul kui arvel olnud summa ei olnud hoiustaja jaoks märkimisväärne. Nõudeavalduse esitamine on äärmiselt lihtne, sellega kinnitab klient oma nõude pangale ning võimaldab selle võimalikult kiiresti hüvitada. Lisainfot saab veebilehelt http://www.versobank.com.
 
Euroopa Keskpank tunnistas 26. märtsil 2018 Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa. 28. märtsil 2018 määrati panga likvideerijateks Eero Kaup, Viljar Alnek ja Ksenia Kravtšenko KPMG Baltics OÜ-st ja Advokaadibüroo KPMG Law OÜ-st. 
 
Lisainfo ja meediapäringud (tööpäeviti kell 09:00-17:00):
versobank@kpmg.ee  ja +372 5679 8500
 
 
 
 
Share/Bookmark