Aa
Aa
Aa

Pressiteated 2016

23. november 2016
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel koosolekul kehtestas Tagatisfondi nõukogu krediidiasutuste poolt 2016. aastal hoiuste tagamise osafondi tasutavate korraliste osamaksete suuruse. 2016. aastal tasuvad krediidiasutused hoiuste tagamise osafondi 0,1% oma eelneva kalendriaasta keskmise tagatud hoiuste summalt.

Samuti kehtestas nõukogu kriisilahenduse osafondi 2016. aastal tasutavate korraliste osamaksete suuruse, mis tasutakse investeerimisühingu poolt 1 000 euro suuruse ühekordse osamaksena.

Lisaks oli nõukogu koosoleku päevakorras veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2016. a III kvartalis ja 2016. aasta ja 2017. aasta eelarvet puudutavad küsimused.

Tagatisfondi varade maht 2016.a III kvartali lõpus oli 218,0 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 211,2 miljonit eurot ehk 96,9%, investorikaitse osafondi vahendid 1,0 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 5,7 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi vahendid 29,6 tuhat eurot.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002. aasta 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse ning hüvitamine seaduses sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.

Alates 2015. aastast kogub Tagatisfond vahendeid kriisilahenduse osafondi kriisilahendusmeetmete ja –õiguste rakendamise rahastamiseks.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel 6110 730
www.tf.ee


26. august 2016
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

 

Tänasel Tagatisfondi nõukogu koosolekul nimetas nõukogu Tagatisfondi tegevuse kontrollimiseks ja 2016. aasta majandusaasta aruande õigsusele hinnangu andmiseks audiitorühingu PricewaterhouseCoopers.

 Lisaks 2016. aasta majandusaasta audiitori nimetamise ja tasustamise küsimustele oli nõukogu koosoleku päevakorras veel ülevaade Fondi majandustegevusest 2016.a II kvartalis ja ülevaade ettevalmistusest hoiuste tagamise osafondi riskipõhiste osamaksete arvutamiseks.

 Tagatisfondi varade maht 2016.a II kvartali lõpus oli 220,9 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 211,6 miljonit eurot ehk 95,8%, investorikaitse osafondi vahendid 1,0 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 5,4 miljonit eurot ja pensionilepingute osafondi vahendid 27,3 tuhat eurot ning lisaks sellele 2016. aasta juuli algul  ühtsesse kriisilahendusfondi ülekantud vahendid 2,8 miljoni euro ulatuses.

Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002.a. 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena. Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse ning hüvitamine seaduses sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.

Alates 2015. aastast kogub Tagatisfond vahendeid kriisilahenduse osafondi kriisilahendusmeetmete ja –õiguste rakendamise rahastamiseks.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel 6110 730
www.tf.ee


6. mai 2016
Pressiteade
Tagatisfondi nõukogu koosolek

Tänasel koosolekul kinnitas Tagatisfondi nõukogu Fondi 2015. a majandusaasta aruande. 2015. a majandusaasta auditi teostas AS PricewaterhouseCoopers. Fondi varade maht 2015. aasta lõpu seisuga oli 224,4 miljonit eurot, millest enamuse moodustasid hoiuste tagamise osafondi vahendid 212,1 miljonit eurot e. 94,5%, investorikaitse osafondi vahendid 1,0 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi vahendid 4,9 miljonit eurot,  pensionilepingute osafondi vahendid 24,1 tuhat eurot ja kriisilahenduse osafondi vahendid 6,3 miljonit eurot, mis kanti 2016. aasta jaanuaris Euroopa ühtsesse kriisilahendusfondi vastavalt Riigikogus 2015. aasta oktoobris ratifitseeritud riikidevahelisele lepingule. 2015. a laekus fondiosalistelt kvartaliosamakseid osafondidesse 19,7 miljoni euro ulatuses järgmiselt: hoiuste tagamise osafondi 12,3 miljonit eurot, investorikaitse osafondi 0,1 miljonit eurot, pensionikaitse osafondi 1,0 miljon eurot, pensionilepingute osafondi 6,1 tuhat eurot ja kriisilahenduse osafondi 6,3 miljonit eurot. Fondi varade investeerimistulemus 2015. aastal oli -259,4 tuhat eurot ja investeeringute tulusus aasta baasil -0,12%.


Lisaks alandas Tagatisfondi nõukogu hoiuste tagamise osafondi sihttaset ja osamakse määra perioodil 2016-2020. Hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks kehtestati 2,5% tagatud hoiuste mahust ja selle saavutamise tähtajaks 2020. aasta lõpp. Hoiuste tagamise osafondi osamakse määraks kehtestati 0,1% aastas alates 2016. aastast. 2015. aasta lõpus ulatus hoiuste tagamise osafondi suhe tagatud hoiustesse 3,2% ja seni kehtinud osamakse määr oli  aastaarvestuses ca 0,12%.


Samuti otsustas Tagatisfondi nõukogu korraldada pakkumise Eestis tegutsevate rahvusvaheliste audiitoräriühingute vahel ja võtta hinnapakkumused üheks aastaks, mis oleksid audiitori valiku aluseks 2016. aastal.


Nõukogu koosoleku päevakorras oli veel ülevaade 2015. aastal saavutatud olulisematest strateegilistest eesmärkidest ja tegevustest ning ülevaade Fondi majandustegevusest 2016. a I kvartalis.


Tagatisfondi eesmärgiks on tagada hoiuste, investeeringute ja kohustusliku pensionifondi osakute kaitse ning hüvitamine seaduses toodud alustel ja korras. Samuti toetab Tagatisfond kindlustusandja pensionilepingute kindlustusportfelli üleandmist teisele kindlustusandjale, tagades kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingute järgsed pensionimaksed kindlustusvõtjatele.


Hoiused hüvitatakse 100 000 euro suuruses piirmääras. Investeeringud hüvitatakse 20 000 euro ulatuses. Kohustusliku pensionifondi osakuomanike hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses. Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses. Pensionilepingute järgsete kohustuste täitmine tagatakse täies ulatuses kuni ühe riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määra suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses.


Alates 2015. aastast kogub Tagatisfond kriisilahendusmeetmete ja –õiguste rakendamise rahastamiseks vajalikke vahendeid kriisilahenduse osafondi.


Tagatisfond on avalik-õiguslik juriidiline isik ja tegutseb alates 2002. aasta 1. juulist Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglasena.

 

Andres Penjam
Tagatisfondi juhataja
Tel: 6110730
www.tf.ee

Share/Bookmark