Aa
Aa
Aa

Hüvitamise tähtajad

Tegevused enne Tagatisfondi poolset kahju hüvitamiskohustuse tekkimise päeva

  • Kui Finantsinspektsioon on tuvastanud õigusaktides või pensionifondi tingimustes sätestatud nõuete rikkumise ning on alust arvata, et see rikkumine on põhjustanud kahju pensionifondi osakuomanikele, teeb Finantsinspektsioon ettekirjutuse pensionifondivalitsejale pensionifondi osakuomanikule tekitatud kahju hüvitamiseks.
  • Kahju hüvitamiseks võetakse pensionifondivalitsejale või pensionifondivalitsejana tegutsenud isikule kuuluvad pensionifondi osakud tagasi ja kahju kannatanud osakuomanikule lastakse välja uued osakud.
  • Pensionifondivalitseja on kohustatud kolme tööpäeva jooksul, alates Finantsinspektsiooni ettekirjutuse saamise päevast, avaldama vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel või kontserni, millesse ta kuulub, veebilehel teate, kahju hüvitamise korra ja tähtaegade kohta.

Kohustusliku pensionifondi osakuomanike Tagatisfondi poolne kaitse käivitub alles pärast seda, kui pensionifondivalitseja ei ole Finantsinspektsiooni ettekirjutust täitnud ja pensionifondi osakuomanikule kahju hüvitanud.


Osakuomanike teavitamine

Kui kohustusliku pensionifondi valitseja ei ole Finantsinspektsiooni poolt määratud tähtajaks osakuomanikule kahju hüvitanud, saadab Finantsinspektsioon viivitamata Tagatisfondile ja väärtpaberite registripidajale teate.

Fond on kohustatud kolme tööpäeva jooksul, alates Finantsinspektsioonilt saadud teate saamise päevast, avaldama selle kohta kahes üleriigilise levikuga päevalehes kahel korral teate. Teade peab sisaldama vähemalt järgmised andmed:    

  • pensionifondi nimetus, mille suhtes otsus tehti;
  • andmed selle kohta, mis ajast ja kuidas on osakuomanikel võimalik saada teavet nendele määratud hüvitise kohta;
  • hüvitamise kord ja tähtajad.

Tagatisfond ja Finantsinspektsioon avalikustavad nimetatud andmed viivitamata oma veebilehel.

Pärast hüvitise kindlaksmääramist peab Fond osakuomaniku nõudel teavitama osakuomanikku talle määratud hüvitise suurusest ja sellega seotud asjaoludest.


Hüvitamise tähtajad

Hiljemalt 45 kalendripäeva möödumisel Finantsinspektsioonilt teate saamisest Fond:

  • edastab väärtpaberite registripidajale hüvitise saamiseks õigustatud osakuomanike nimed ja isikukoodid ning neile määratud hüvitiste suurused;
  • kannab hüvitamiseks vajaliku rahasumma registripidaja teatatud pangakontole.

Registripidaja hüvitab kahju Tagatisfondi seaduses sätestatud korras 10 tööpäeva jooksul, arvates andmete ja raha laekumisest registripidajale.

Finantsinspektsioon võib Fondi või registripidaja taotlusel hüvitamise tähtaegu mõjuval põhjusel pikendada.

Kui Fond ei ole käesolevas paragrahvis ettenähtud aja jooksul õigustatud isikule kahju hüvitanud, on õigustatud isikul õigus esitada Fondi vastu nõue. Nõude esitamisele kohaldatakse viieaastast aegumistähtaega.

 

Tähtaeg*
Tegevused
Teostaja
Kahju hüvitamiskohustuse tekkimise päev – Finantsinspektsiooni ettekirjutuses määratud tähtaeg pensionifondivalitsejale osakuomaniku kahju hüvitamiseks ja Finantsinspektsiooni teade kahju mittehüvitamise kohta Tagatisfondile
3 tööpäeva jooksul
Osakuomanike teavitamine
Tagatisfond
Avaldab teate osakuomanike kahjude hüvitamise tingimuste kohta üleriigilise levikuga päevalehtedes ja veebilehel
Hiljemalt 45 kalendripäeva möödumisel
Edastab väärtpaberite registripidajale andmed õigustatud osakuomanike nimed ning neile määratud hüvitiste suurused;
Kannab hüvitamiseks vajaliku rahasumma Eesti väärtpaberite kesregistri pidaja pangakontole  
Tagatisfond
Hiljemalt 60 kalendripäeval
Kahju hüvitamine
väärtpaberite registripidaja
Hüvitab kahju. Määratud hüvitissumma eest saab osakuomanik pensionifondi osakuid.  
 
Finantsinspektsioon võib kahju hüvitamise tähtaegu mõjuval põhjusel pikendada.
Finantsinspektsioon
Kuni 5 aastat
Nõudeõigus
Osakuomanik
Õigus esitada nõue Tagatisfondi vastu, kui Tagatisfond ei ole tähtaja jooksul kahju hüvitanud.

*Tähtaega arvestatakse alates kahju hüvitamiskohustuse tekkimise päevast

 

Share/Bookmark