Aa
Aa
Aa
Esileht : Investorikaitse : Investeeringute hüvitamise tähtajad

Investeeringute hüvitamise tähtajad

Tähtaeg*
Tegevused
Teostaja
Investeeringute hüvitamiskohustuse tekkimise päev
3 tööpäeva jooksul
Investorite teavitamine
Tagatisfond
Avaldab teate investeeringute hüvitamise ja hüvitamise tingimuste kohta üleriigilise levikuga päevalehtedes ja veebilehel
Hiljemalt 45 päeva möödumisel
Saadab investorile andmed tema investeeringute kohta;
Saadab Fondile andmed investorite ning nendele hüvitamisele kuuluvate investeeringute kohta.
Investeerimisasutuse juhatuse liige, pankroti- või moratooriumihaldur või likvideerija (haldur)
5. kuu jooksul
Õigus esitada vajadusel haldurile seisukoht oma investeeringu ja selle väärtuse kohta
Investor
Hiljemalt 5 kuu möödumisel
Hüvitiste väljamaksmise algus
Tagatisfond, Krediidiasutus(ed) (Tagatisfondi nõukogu otsusega määratud)
Hüvitis makstakse välja ülekandega investori teatatud pangakontole.
Hiljemalt 6 kuu jooksul
Hüvitiste väljamaksmise lõpp
Tagatisfond, Krediidiasutus
 
Hiljemalt 18. kuu jooksul
Erilistel asjaoludel ja mõjuval põhjusel võib hüvitiste väljamaksmise tähtaega pikendada. Korraga võib tähtaega pikendada kuni kolme kuu võrra, kuid kokku mitte rohkem kui 12 kuud.
Tagatisfond
Kuni 5 aastat
Nõudeõigus
Investor
Õigus esitada nõue Tagatisfondi vastu, kui Tagatisfond ei ole tähtaja jooksul hüvitist välja maksnud või on maksnud ettenähtust väiksema hüvitise.

*Tähtaega arvestatakse alates investeeringute hüvitamiskohustuse tekkimise päevast

Share/Bookmark