Aa
Aa
Aa
Esileht : Investorikaitse : Investeeringute hüvitamine

Investeeringute hüvitamine

Hüvitamiskohustuse tekkimise päev

Investorikaitse osafondi arvel tagatakse ja hüvitatakse investoritele vastavalt Tagatisfondi seaduses sätestatule nende investeeringud, mis on tehtud Eestis registreeritud investeerimisasutuse ja välisriigi investeerimisasutuse Eesti filiaali kaudu.

Fondi kohustus hüvitada investeeringud Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja korras tekib investeerimisteenuseid osutava krediidiasutuse investeeringute puhul hoiuste peatamise päeval, teiste investeerimisasutuste investeeringute puhul varaseimal järgmistest päevadest (edaspidi hüvitamispäev):

 • investeerimisasutuse pankrotiotsuse väljakuulutamise päev;
 • investeerimisühingu tegevusloa kehtetuks tunnistamise või välisriigi investeerimisasutusele Eestis filiaali asutamise loa kehtetuks tunnistamise päev,
 • fondivalitseja tegevusloa kehtetuks tunnistamise päev,

Lisaks sellele võib Finantsinspektsioon oma otsusega lugeda hüvitamispäeva saabunuks, kui investeerimisasutus ei ole tagastanud investoritele neile kuuluvaid väärtpabereid või raha ning on ilmnenud asjaolud, mis viitavad investeerimisasutuse maksejõuetusele.


Investeeringute hüvitamise ulatus

Investeeringud tagatakse ja hüvitatakse 100 protsendi ulatuses nende väärtusest hüvitamispäeval vastavalt Tagatisfondi seaduses sätestatule, kuid mitte rohkem kui 313 000 krooni ehk 20 000 euro suuruses summas investori kohta ühes investeerimisasutuses.

Investeeringu väärtus Tagatisfondi seaduse tähenduses on raha ja väärtpaberite väärtus, mis määratakse rahandusministri kehtestatud metoodika kohaselt, lähtudes eelkõige nende turuväärtusest.


Investorite teavitamine

Fond on kohustatud kolme tööpäeva jooksul, alates hüvitamiskohustuse tekkimise päevast, avaldama kahes üleriigilise levikuga päevalehes kahel korral teate, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 

 • investeerimisasutuse või investeerimisasutuse filiaali nimi, mille investeeringud kuuluvad hüvitamisele;
 • nõude esitamise tähtaeg ja koht ning nõude vorm;
 • hüvitise väljamaksmise tähtaeg ja kord;
 • hüvitise väljamaksmisel nõutavate dokumentide loetelu.

Fond ja Inspektsioon avalikustavad nimetatud andmed viivitamata ka oma veebilehel.


Hüvitise määramise kord

Investeerimisasutuse juhatuse liige, pankroti- või moratooriumihaldur või likvideerija on kohustatud saatma hiljemalt 45 päeva möödumisel hüvitamispäevast:

 • igale investorile andmed tema investeeringute kohta;
 • Fondile andmed investorite ning nendele hüvitamisele kuuluvate investeeringute kohta

Investoril on õigus viie kuu jooksul, alates Fondi poolt üleriigilises päevalehes teate avaldamisest, esitada haldurile seisukoht oma investeeringu ja selle väärtuse kohta.

Fond määrab hüvitamisele kuuluvad investeeringud ning hüvitise suuruse halduri esitatud andmete alusel Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Hüvitise suuruse määramisel võetakse aluseks investeeringu väärtus hüvitamiskohustuse tekkimise päeval. Välisvaluuta ja välisvaluutas väljendatud väärtpaberite väärtus arvutatakse ümber Eesti kroonidesse hüvitamiskohustuse tekkimise päeva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.
 

Rahandusminister võib kehtestada hüvitise määramise täpsemad alused ja korra.

Ühisinvesteeringu hüvitis määratakse investoritele võrdsetes osades, kui investeerimisasutuse ja investori vahel pole kokku lepitud teisiti. Ühisinvesteering Tagatisfondi seaduse tähenduses on investeering, mis kuulub ühiselt kahele või enamale isikule. Ühisinvesteeringu hüvitamisel loetakse investoriks ühisinvesteeringu iga omanik.


Hüvitise väljamaksmine

Hüvitis makstakse välja rahas ülekandega investori teatatud pangakontole. Maksmine toimub nõukogu otsusega määratud ühe või mitme Eesti või välisriigi krediidiasutuse kaudu.

Hüvitise ülekandmise eest tasub investor, kui Fondi ja väljamakseid teostava krediidiasutuse vahel pole kokku lepitud teisiti. Kui investori poolt tasumisele kuuluv ülekandetasu on hüvitise summast suurem või sellega võrdne, siis hüvitist välja ei maksta. Hüvitise ülekandmise eest võetav tasu ei või olla suurem krediidiasutuse poolt võetavast tavalisest ülekandetasust.

Seadusega ettenähtud korras arestitud investeeringu hüvitis makstakse välja pärast kohtu või muu pädeva organi vastavasisulise otsuse või määruse jõustumist.


Hüvitamise tähtajad

Hüvitis tuleb investorile välja maksta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast hüvitamisele kuuluva investeeringu väärtuse kindlaksmääramist, kuid mitte enne investori seisukoha esitamist haldurile oma investeeringu ja selle väärtuse kohta või selleks ettenähtud tähtaja so viie kuu  möödumist.

Hüvitiste väljamaksmine peab olema lõpule viidud kuue kuu jooksul, arvates Fondi poolt üleriigilises päevalehes teate avaldamisest.

Erilistel asjaoludel ja mõjuval põhjusel võib Fond nimetatud tähtaegu pikendada. Korraga võib tähtaega pikendada kuni kolme kuu võrra, kuid kokku mitte rohkem kui 12 kuud.

Kui Fond ei ole nimetatud tähtaja jooksul hüvitist välja maksnud või on maksnud ettenähtust väiksema hüvitise, on investoril õigus esitada nõue Fondi vastu. Nõude esitamisele kohaldatakse viieaastast aegumistähtaega. Vaata lähemalt.


Muud hüvitamise ja toetamise katteallikad

Kui osafondi varast ei piisa osafondi kohustuste täitmiseks, võib Fond nõukogu otsuse alusel:

 • võtta laenu krediidiasutustelt või teistelt isikutelt;
 • täita osafondi kohustused teise osafondi arvelt;
 • taotleda riigilt Fondile laenu andmist või riigigarantiid Fondi poolt võetavale laenule.

Nõudeõigus

Investoritele ning teistele õigustatud isikutele hüvitiste väljamaksmisel läheb nõudeõigus fondiosalise vastu väljamakstud summa ulatuses neilt isikutelt üle Fondile.

Fondi poolt hüvitamata õigustatud isikute nõuded fondiosalise vastu kuuluvad rahuldamisele vastavalt pankrotiseadusele või muudele seadustele.

Share/Bookmark