Aa
Aa
Aa
Esileht : Investorikaitse : Investeeringud, mida ei hüvitata

Investeeringud, mida ei hüvitata

Hüvitamisele mittekuuluvad investeeringud

Väärtpaberite registri pidamise seaduse alusel hüvitamisele kuuluvad investeeringud

Investorikaitse osafondi arvel ei hüvitata investeeringuid, mis kuuluvad hüvitamisele väärtpaberite registri pidamise seaduse §-de 52 ja 53 alusel, kus kohaldatakse väärtpaberite registripidaja ja kontohalduri tsiviilvastutust tekitatud kahju hüvitamisel. Registripidajale registripidamisest ja muust tegevusest tulenev vastutus ja kontohalduri kontode haldamisest tulenev vastutus peab olema kindlustatud viisil, mis piisavalt maandab nimetatud tegevustega kaasnevad riskid. Kui kahju hüvitamise nõudeid ei ole võimalik rahuldada väärtpaberite registri pidamise seaduses sätestatud viisil või seda ei ole võimalik teha täies ulatuses, vastutab tekkinud kahju eest Eesti Vabariik, kellel on tagasinõude õigus vastavalt kas registripidaja või kontohalduri vastu.


Eesti või välisriigi isikute investeeringud

Osafondi arvel ei hüvitata investeeringut, mis hüvitamispäeva seisuga kuulub kutselisele investorile või mõnele järgmistest Eesti või välisriigi isikutest:

1) riik;
2) kohalik omavalitsus;
3) finantseerimisasutus;
4) sama investeerimisasutusega ühte konsolideerimisgruppi kuuluv äriühing;
5) sama investeerimisasutuse või investeerimisasutusega samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu juhatuse või nõukogu liige, audiitor ning isik, kellele kuulub sama investeerimisasutuse või investeerimisasutusega samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu aktsia- või osakapitalist viis protsenti või enam;
6) punktis 5 nimetatud isiku lähisugulane või selle isiku nimel tegutsev kolmas isik.

Kutseline investor Tagatisfondi seaduse tähenduses on väärtpaberituru seaduse § 6 lõikes 2 või 4 nimetatud investor, kelleks on: krediidiasutus, investeerimisühing, fondivalitseja, investeerimisfond, kindlustusandja või muu finantsjärelevalve alla kuuluv finantseerimisasutus, välisriigid, välisriikide keskpangad, rahvusvahelised organisatsioonid,  Finantsinspektsiooni poolt peetud kutseliste investorite nimekirja kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad ja füüsilised isikud ning muud välisriigi isikud, kes on selles välisriigis registreeritud kutselise investorina.


Investeeringud, mille omanikel on täitmata kohustusi investeerimisasutuse ees

Osafondi arvel ei hüvitata investeeringut, mille omanikul on sama investeerimisasutuse ees sissenõutavaks muutunud kohustusi, nende kohustuste ulatuses.


Investeeringud, mis on seotud rahapesuga

Osafondi arvel ei hüvitata investeeringut, mis on konfiskeeritud rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas süüdimõistva otsusega. Investeeringu, mille käsutamine on piiratud rahapesu andmebüroo ettekirjutusega või on arestitud kriminaalmenetluses rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas, hüvitamine peatub kuni ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseni  või  otsuse jõustumiseni.


Välisriigi investeerimisasutuse Eesti filiaali investeeringud

Tagatisfondi seaduse alusel ei hüvitata välisriigi investeerimisasutuse Eesti filiaali investorite investeeringuid, mis on selle investeerimisasutuse asukohariigi tagamisskeemi kohaselt tagatud ja hüvitatakse niisama suures või suuremas ulatuses, kui näeb ette Tagatisfondi seadus.


Eesti investeerimisasutuse välisriigi filiaali investeeringud

Tagatisfondi seaduse alusel ei hüvitata Eesti investeerimisasutuse välisriigis asuva filiaali investeeringuid, mis on filiaali asukohariigi tagamisskeemi kohaselt tagatud ja hüvitatakse niisama suures või suuremas ulatuses, kui näeb ette Tagatisfondi seadus.

Märkus: Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tegutseva Eesti investeerimisasutuse filiaali investeeringud tagatakse ja hüvitatakse Tagatisfondi poolt 20 000 euro ulatuses.

  • Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.

 

Share/Bookmark