Aa
Aa
Aa

Pensionilepingute osafondi (PLO)

Osafondide moodustamine

Pensionilepingute osafond (PLO) moodustatakse kindlustusandjate-elukindlustusseltside osamaksetest.

Elukindlustusseltsid tasuvad Fondile ühekordseid osamakseid ja tagatisfondi nõukogu poolt kehtestatud määrades kvartaliosamakseid.


Kindlustusandjate tegevusluba

Kindlustusandja on äriühing, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on kindlustusjuhtumi toimumisel kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju hüvitamine või kokkulepitud rahasumma maksmine.

Kindlustustegevuse üheks põhiliigiks on elukindlustus, ja selle üheks liigiks annuiteet, mille all mõistetakse elukindlustuslepinguid, mille sõlmimisel on kokku lepitud hüvitise perioodiline väljamaksmine, sealhulgas samuti kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepinguid. Seega saavad kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepinguid sõlmida tegevusluba omavad elukindlustusseltsid.

Kindlustustegevusega tegelemiseks peab äriühingul olema vastav tegevusluba. Tegevusluba antakse kas ühe või mitme kindlustustegevuse liigi või tegevusloa taotleja soovil kindlustustegevuse alaliigiga tegelemiseks.

Pensionilepingu sõlmimise õigus on annuiteedi tegevusluba omaval Eestis asutatud kindlustusandjal ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud kindlustusandja Eesti filiaalil, kes on Tagatisfondi seaduses ettenähtud pensionilepingute osafondi fondiosaline ning kellel on väärtpaberite registripidajaga sõlmitud leping.

Eestis asutatud äriühingule annab tegevusloa Finantsinspektsioon.

Tegevusloa taotlemisel tuleb esitada lisaks muudele andmetele ja dokumentidele samuti dokument, millega taotleja võtab kohustuse tasuda Tagatisfondi seaduses ettenähtud pensionilepingute osafondi ühekordse osamakse, kui taotleja kavandatav kindlustustegevus näeb ette pensionilepingute sõlmimist.

Finantsinspektsioon võib tegevusloa täielikult või üksikute kindlustustegevuste liikide või alaliikide osas kehtetuks tunnistada, kui ilmneb, et kindlustusandja, kes sõlmib pensionilepinguid, ei ole ettenähtud tähtajal või täies ulatuses tasunud Tagatisfondi seaduse kohaseid pensionilepingute osafondi makseid.


Ühekordse osamakse suurus ja tasumise tähtaeg

Ühekordne osamakse on 1280 eurot.
 

Ühekordse osamakse tasub kindlustusandja või filiaal ühe kuu jooksul esimese pensionilepingu sõlmimisest arvates.


Kvartaliosamakse arvutamine ja tasumine

Kvartaliosamakse arvutatakse, lähtudes kindlustusandja pensionilepingute kindlustusmaksete summast, mis vastavalt kindlustusandja või filiaal kogus osamakse tasumisele eelneva kvartali jooksul.

Kvartaliosamakse suurus saadakse pensionilepingute kindlustusmaksete summa korrutamisel osamakse määraga, mille kehtestab Tagatisfondi nõukogu.

Pensionileping Tagatisfondi seaduse tähenduses on kohustusliku kogumispensioni kindlustusleping.

Pensionilepingute kindlustusmaksete summa ja tasumisele kuuluva osamakse suuruse arvutab kindlustusandja.

Kindlustusandja esitab aruande osamakse suuruse kohta Fondile Finantsinspektsiooni kaudu valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud ulatuses ja korras. Vaata Rahandusministri määrus 09.12.2008 nr 44 "Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse aruandluse ulatus ja kord".

Juhul kui aruande esitaja on varem esitatud andmetes tuvastanud vea või kui eelnevate aruandeperioodide arvestuspõhimõtted on muutunud, siis tuleb Finantsinspektsioonile esitada korrigeeritud aruanne.

Kvartaliosamakse tasub kindlustusandja regulaarselt iga kvartali teise kuu 15. kuupäevaks.

Kindlustusandja poolt sätestatud tähtpäevaks (so iga kvartali teise kuu 15. päevaks) osamakse tasumata jätmise või osalise tasumise korral arvestab Fond viivist tasumata summalt 0,2% päevas.
 
Kui kindlustusandaja on jätnud osamakse tähtaegselt tasumata või muu Tagatisfondi seadusest tuleneva kohustuse täitmata, teavitab Fond sellest viivitamata Finantsinspektsiooni.
 

Kvartaliosamakse määr

Kvartaliosamakse määra kehtestab nõukogu protsentides pensionilepingute kindlustusmaksete summast ja see ei või olla suurem kui 0,5%.
 
Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määraks on Tagatisfondi nõukogu kehtestanud 0,01% kindlustusandja sõlmitud kõigi pensionilepingute kindlustusmaksete summast.
 
Kõigi kindlustusandjate suhtes rakendatakse ühtseid osamakse määrasid.
 
Osamakse määr muutub kvartali algusest, kuid mitte varem kui kaks kuud pärast nõukogu vastava otsuse vastuvõtmist.
 
 

Kvartaliosamaksete kogumise peatamine

 Tagatisfondi nõukogu võib otsustada kvartaliosamaksete kogumise peatamise, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • Pensionilepingute osafondi vara moodustab vähemalt 1% kõigi kindlustusandjate pensionilepingute kohustustest;
  • Pensionilepingute osafondi vara väärtus on suurem kui 1 000 000 eurot;
  • Toetussjuhtumil võetud laenud ning Pensionilepingute osafondi kohustuste täitmiseks teistelt osafondidelt saadud raha koos arvestatud intressiga on täielikult tagastatud.  

 

 

Share/Bookmark