Aa
Aa
Aa

Pensionikaitse osafond (PKO)

Osafondide moodustamine

Pensionikaitse osafond (PKO) moodustatakse kohustusliku pensionifondide fondivalitsejate osamaksetest.

Kohustusliku pensinifondide fondivalitsejad tasuvad Fondile ühekordseid osamakseid ja nõukogu poolt kehtestatud määrades kvartaliosamakseid.


Fondivalitseja tegevusluba

Fondivalitseja on aktsiaselts, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on aktsiaseltsina asutatud fondi vara või lepingulise fondi valitsemine (edaspidi fondi valitsemine). Fondivalitseja võib valitseda mitut fondi. 

Fondivalitsejana tegutsemiseks peab aktsiaseltsil olema vastav tegevusluba.  Tegevusloa annab ja tunnistab kehtetuks Finantsinspektsioon.

Fondivalitseja taotleb tegevusloa fondi valitsemiseks või tegevusloa fondi valitsemiseks koos õigusega osutada kohustusliku pensionifondi valitsemise teenust.

Fondivalitseja võib valitseda kahte või enamat kohustuslikku pensionifondi üksnes juhul, kui tema valitsetavatel kohustuslikel pensionifondidel on vastavalt nende fondide tingimustele oluliselt erinev investeerimispoliitika.

Finantsinspektsioon võib tegevusloa täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistada, kui fondivalitseja, kes valitseb kohustuslikke pensionifonde, ei ole ettenähtud tähtajal või täies ulatuses tasunud Tagatisfondi seaduse kohaseid pensionikaitse osafondi makseid.


Ühekordse osamakse suurus ja tasumise tähtaeg

Ühekordne osamakse on 1000 eurot iga pensionifondivalitseja poolt valitsetava pensionifondi kohta.

Ühekordse osamakse tasub pensionifondivalitseja ühe kuu jooksul pärast pensionifondi tingimuste registreerimist Finantsinspektsiooni poolt.

Teise lepinguriigi pensionivalitseja on kohustatud tasuma ühekordse osamakse ühe kuu jooksul talle Eesti filialli asutamise loa andmisest arvates.

Kohustuslike pensionifondide tingimustega on võimalik tutvuda Finatsinspektsiooni veebilehel.


Kvartaliosamakse arvutamine ja tasumine

Kvartaliosamakse arvutatakse, lähtudes kõigi pensionifondivalitseja  või filiaali poolt valitsetavate pensionifondide vara puhasväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase päeva seisuga.
 
Osamakse suurus saadakse pensionifondide vara puhasväärtuse summa korrutamise teel osamakse määraga, mille kehtestab Tagatisfondi nõukogu.
 
Osamakse suuruse arvutab pensionifondivalitseja või filiaal.
 
Aruande osamakse suuruse kohta esitab pensionifondivalitseja või filiaal Fondile Finantsinspektsiooni kaudu aruandeid pensionikaitse osafondi osas valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud ulatuses ja korras. Vaata Rahandusministri määrus 27.05.2009 nr 35 "Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord". 
 
Kui aruande esitaja on varem esitatud andmetes tuvastanud vea või on toimunud eelnevate aruandeperioodide arvestuspõhimõtete muutumine, siis esitab pensionifondivalitseja või filiaal Finantsinspektsioonile korrigeeritud aruande. 
 
Kvartaliosamakse tasub pensionifondivalitseja või filiaal regulaarselt iga kvartali teise kuu 15. päevaks.
 
Kohustusliku pensionifondi fondivalitseja poolt sätestatud tähtpäevaks (so iga kvartali teise kuu 15. päevaks) osamakse tasumata jätmise või osalise tasumise korral arvestab Fond viivist tasumata summalt 0,2 protsenti päevas.
 
Kui kohustusliku pensionifondi fondivalitseja on jätnud osamakse tähtaegselt tasumata või muu Tagatisfondi seadusest tuleneva kohustuse täitmata, teavitab Fond sellest viivitamata Finantsinspektsiooni.
 

Kvartaliosamakse määr

Kvartaliosamakse määra kehtestab nõukogu ühtsena kõigile pensionifondivalitsejatele ja filiaalidele protsentides kohustuslike pensionifondide vara puhasväärtusest ja see ei või olla suurem kui 0,1%.
 
Kui osafondi vara väärtus on suurem kui 1 000 000 eurot ning täielikult on tagastatud hüvitusjuhtumil võetud laenud ja Pensionikaitse osafondi kohustuste täitmiseks teistelt osafondidelt saadud raha koos arvestatud intressiga, ei või osamakse määr olla suurem kui 0,025%.
 
Penionikaitse osafondi kvartaliosamakse määraks on Tagatisfondi nõukogu kehtestanud 0,001% pensionifondide vara puhasväärtusest. 
 
Osamakse määra muutmine jõustub kvartali algusest, kuid mitte varem kui kaks kuud pärast nõukogu vastava otsuse vastuvõtmist.
 

Kvartaliosamakse tasumise edasilükkamine

Tagatisfondi nõukogu võib oma otsusega lubada kvartaliosamaksest kuni 1/4 suuruse osa tasumine edasi lükata, kui pensionifondivalitseja või filiaali võtab kohustuse tasuda edasilükatud osamakse osa viivitamata Fondi poolt vastava nõude esitamisel. 

Edasilükatud osamaksete summa ühe pensionifondivalitseja või filiaali kohta kokku ei või olla suurem kui 0,2% pensionifondide vara puhasväärtuse summast.

Fond võib nõuda pensionifondivalitsejalt  või filiaalilt edasilükatud osamaksete kohustuse täitmise kindlustamist või tagamist Fondi nõukogu aktsepteeritud kolmanda isiku poolt.

Fond esitab edasilükatud osamakse osa tasumise nõude osafondi arvel hüvitamise kohustuse tekkimisel.

Tagatisfondi seaduses sätestatud kõrgeimat osamakse määra ei kohaldata edasilükatud osamakse osa tasumisele.


Kvartaliosamaksete kogumise peatamine

Tagatisfondi nõukogu otsuse alusel peatab Fond kvartaliosamaksete kogumise Pensionikaitse osafondi, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • Pensionikaitse osafondi vara moodustab vähemalt 1% kõigi pensionifondide vara puhasväärtusest;
  • Pensionikaitse osafondi vara väärtus on suurem kui 1 000 000 eurot;
  • Hüvitusjuhtumil võetud laenud ning Pensionikaitse osafondi kohustuste täitmiseks teistelt osafondidelt saadud raha koos arvestatud intressiga on täielikult tagastatud. 
Share/Bookmark