Aa
Aa
Aa

Kriisilahenduse osafond (KLO)

Osafondi moodustamine

 • Kriisilahenduse osafond (KLO) moodustatakse finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse §-2 nimetatud krediidiasutuste ja investeerimisühingute osamaksetest.
 
Osafondi osamaksed on:
 • korralised osamaksed

 • erakorralised tagantjärele makstavad osamaksed

Osamaksed tasutakse Tagatisfondile ja ei tagastata fondiosalistele, kui seadusest ei tulene teisti.

Korralise osamakse tasub fondiosaline regulaarselt vähemalt üks kord aastas.

Fondil on õigus nõuda, et fondiosalise osamakse tasumise kohustuse täitmise tagaks Tagatisfondi aktsepteeritud kolmas isik


Korralise osamakse suuruse arvutamine ja aruande esitamine

Vajalikud andmed osamakse suuruse arvutamiseks esitab fondiosaline Tagatisfondile seaduses sätestatud korras.

Täpsema korra võib esitada oma määrusega valdkonna eest vastutav minister. 


Korralise osamakse suurus

Korralise osamakse suuruse kehtestab nõukogu Tagatisfondi seaduse kohaselt leitud summa alusel, mida võib korrigeerida proportsionaalselt krediidiasutuse riskiprofiiliga, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • krediidiasutuse riskipositsioon, sealhulgas tema kauplemistegevuse olulisus, bilansivälised riskipositsioonid ja finantsvõimenduse määr;
 • krediidiasutuse rahastamisallikate stabiilsus ja mitmekesisus ning likviidne koormamata vara;
 • krediidiasutuse finantsseisund;
 • tõenäosus, et krediidiasutuse suhtes algatatakse kriisilahendusmenetlus;
 • riigilt krediidiasutusele varem antud kapitali- ja finantstugi;
 • krediidiasutuse struktuuri keerukus ja krediidiasutuse kriisilahenduskõlblikkus;
 • krediidiasutuse tähtsus ühe või mitme lepinguriigi või Euroopa Liidu finantssüsteemi või majanduse stabiilsuse jaoks;
 • asjaolu, et krediidiasutus kuulub krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi või muusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.06.2013, lk 1–337) artikli 113 lõikes 7 sätestatud kooperatiivse vastastikuse solidaarsuse süsteemi.

Osamakse suuruse muutmine jõustub aasta algusest, kuid mitte varem kui üks kuu pärast nõukogu vastava otsuse vastuvõtmist.

Kriisilahenduse osafondi kaudu ühtsesse kriisilahendusfondi ülekantavate 2016. aasta osamaksete suuruse määrab ühtne kriisilahendusnõukogu. Osamaksete arvutamise metoodika, mis põhineb Komisjoni delegeeritud määrusel (EL) 2015/63 ja Nõukogu rakendusmäärusel (EL) 2015/81, ei näe ette osamakse määra kehtestamist ja osamaksete arvutamist samal viisil kui Tagatisfondi teiste osafondide puhul.


Erakorralised tagantjärele makstavad osamaksed

 • Kui nõukogu otsusel ei piisa osafondi varast osafondi kasutamisel tekkinud kahju, kulude või muude kulutuste katmiseks, võib Fond nõukogu otsuse alusel koguda fondiosalistelt erakorraliselt tagantjärele makstavaid osamakseid täiendavate kulutuste katmiseks. Erakorraliste osamaksete tagantjärele maksmise kohustus jaotatakse fondiosaliste vahel vastavalt käesoleva seaduse § 7317 lõikes 2 sätestatule.
 • Erakorraliselt tagantjärele kogutud osamaksete suuruse ja arvutamise suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 7318 sätestatut ning erakorraliste tagantjärele makstavate osamaksete summa ei või olla suurem kolmekordsest käesoleva seaduse § 7317 kohaselt kindlaks määratud osamaksete summast.
 • Finantsinspektsiooni ettepanekul võib nõukogu otsusega edasi lükata fondiosalise kohustuse tasuda käesoleva paragrahvi kohaselt erakorralisi tagantjärele makstavaid osamakseid, kui osamaksete tegemine ohustaks fondiosalise likviidsust või maksevõimelisust. Nimetatud erandit ei või kehtestada korraga pikemaks ajaks kui kuus kuud, kuid erandi kehtivust võib fondiosalise taotlusel pikendada. Osamaksete tasumise kohustus taastatakse, kui see finantsinspektsiooni hinnangul ei sea enam ohtu fondiosalise likviidsust või maksevõimelisust.

Osamaksete kogumise peatamine

Tagatisfondi nõukogu otsuse alusel võib peatada osamaksete kogumise, kui osafondi vara moodustab vähemalt 1% kõigi osafondi osamaksete tasumiseks kohustatud fondiosaliste tagamisele ja hüvitamisele kuuluvate hoiuste summast.
Share/Bookmark