Aa
Aa
Aa
Esileht : Finants- vahendajatele : Osamaksed osafondidesse

Osamaksed osafondidesse

Osafondide moodustamine

Fondiosalised tasuvad Fondile ühekordseid osamakseid ja nõukogu poolt kehtestatud määrades kvartali-, korralisi ja erakorralisi tagantjärele makstavaid osamakseid.

Fondiosaliste poolt tasutud osamaksetest moodustab Fond järgmised varakogumid ehk osafondid:

 • Hoiuste tagamise osafond (HTO) moodustatakse krediidiasutuste osamaksetest
 • Investorikaitse osafond (IKO) moodustatakse investeerimisasutuste osamaksetest
 • Pensionikaitse osafond (PKO) moodustatakse kohustusliku pensionifondidevalitsejate osamaksetest
 • Pensionilepingute osafond (PLO) moodustatakse kindlustusandjate osamaksetest
 • Kriisilahenduse osafond (KLO) moodustatakse fondiosaliste osamaksetest

Vaata fondiosaliste poolt tasutud osamakseid osafondidesse


Ühekordse osamakse suurus ja tasumise tähtaeg

 • Hoiuste tagamise osafond - 3 200 eurot
 • Investorikaitse osafond - 1 300 eurot
 • Pensionikaitse osafond - 1 000 eurot
 • Pensionilepingute osafond – 1 280 eurot

Hoiuste tagamise osafondi ja investorikaitse osafondi fondiosalised tasuvad ühekordse osamakse ühe kuu jooksul, alates tegevusloa andmise otsuse teatavaks tegemisest.

Pensionkaitse osafondi fondiosalised tasuvad ühekordse osamakse ühe kuu jooksul pärast pensionifondi tingimuste registreerimist Finantsinspektsiooni poolt.

Pensionilepingute osafondi fondiosalised tasuvad ühekordse osamakse ühe kuu jooksul esimese pensionilepingu sõlmimisest arvates.


Osamakse määrad ja tasumise tähtaeg

 • Hoiuste tagamise osafond - 0.09% aastas tagatisfondi seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud tagatud hoiuste summast030% tagatavatest hoiustest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase pangapäeva seisuga.
 • Investorikaitse osafond - tagatud investeeringutelt ja investeerimisteenustelt vastavalt Tagatisfondi seaduse §54 lõikele 1 järgmiselt:
  1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;
  2) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0025% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsevate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga;
  3) väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.
 • Pensionikaitse osafond - 0,001% kohustusliku pensionifondide vara puhasväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase päeva seisuga.
 • Pensionilepingute osafond - 0,01% kindlustusandja pensionilepingute kindlustusmaksete summast, mis koguti osamakse tasumisele eelneva kvartali jooksul.

Osamakse määrad kehtestab Fondi nõukogu.

Osafondi fondiosaliste suhtes rakendatakse ühtseid osamakse määrasid.

Fondiosalised tasuvad kvartaliosamakseid iga kvartali teise kuu 15. päevaks.

Fondiosalise poolt sätestatud tähtpäevaks (iga kvartali teise kuu 15. päevaks) osamakse tasumata jätmise või osalise tasumise korral arvestab Fond viivist tasumata summalt 0,2% päevas.

Kui fondiosaline on jätnud osamakse tähtaegselt tasumata või muu käesolevast seadusest tuleneva kohustuse täitmata, teavitab Fond sellest viivitamata Finantsinspektsiooni.


Osamakse tasumise edasilükkamine

 • Hoiuste tagamise osafond - edasilükkamise õigus puudub
 • Investorikaitse osafond - kvartaliosamaksest kuni 1/3 suuruse osa tasumine, mis  ühe fondiosalise kohta kokku ei või olla suurem kui neljakordne osamaksete summa, mis on arvutatud maksimaalsete osamakse määrade alusel.
 • Pensionikaitse osafond - kvartaliosamaksest kuni 1/4 suuruse osa tasumine, mis ühe pensionifondivalitseja kohta kokku ei või olla suurem kui 0,2% tema poolt valitsetavate pensionifondide vara puhasväärtuse summast.
 • Pensionilepingute osafond - edasilükkamise õigus puudub.

Kvartaliosamaksed võib edasi lükata Fondi Nõukogu otsuse alusel.


Osamaksete kogumise peatamine

 Osamaksete kogumine peatatakse Fondi nõukogu otsuse alusel järgmistel tingimustel:

 • Hoiuste tagamise osafond - osafondi vara moodustab vähemalt 5% tagatud hoiuste summast;
 • Investorikaitse osafond - osafondi vara väärtus on suurem kui 2 000 000 eurot;
 • Pensionikaitse osafond - osafondi vara moodustab vähemalt 1% kõigi pensionifondide vara puhasväärtusest ja osafondi vara väärtus on suurem kui 1 000 000 eurot;
 • Pensionilepingute osafond - osafondi vara moodustab vähemalt 1% kõigi kindlustusandjate pensionilepingute kohustustest ja osafondi vara väärtus on suurem kui 1 000 000 eurot;
 • Kriisilahenduse osafond - osafondi vara moodustab vähemalt 1% kõigi osafondi osamaksete tasumiseks kohustatud (KLO) fondiosaliste tagamisele ja hüvitamisele kuuluvate hoiuste summast.
   

 

Share/Bookmark